• 06 WRZ 21
  Konkurs na stanowisko profesora (w zakresie teorii prawa)

  Konkurs na stanowisko profesora (w zakresie teorii prawa)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora (w zakresie teorii prawa) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne).

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
  4. dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dokumentu z polskim tytułem naukowym;
  5. informacja o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
  6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 7 października 2021 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.