• 15 WRZ 20

  Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego (w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego (w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz  w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
  4. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) stwierdzający uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych;
  5. informacja o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;
  6. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
  7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.  

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu  16 października 2020 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego (w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2020 r.