• 07 SIE 19

  Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego  ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji

   

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydat obowiązany jest złożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych;
  5. informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizatorskim po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych;
  6. wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem prac opublikowanych po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych;
  7. wykaz aktywności konferencyjnej (wystąpienia z referatami i komunikatami);
  8. informacje o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;
  9. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  10. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

   

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

   

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

   

  Oferty na konkurs  wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Prawa i Administracji

  ul. Narutowicza 17A (pok.116)

  70-240 Szczecin

   

  Termin składania dokumentów upływa w dniu  9 września 2019  r.

   

  Zgłoszenia niekompletne,  niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

   

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

   

  Skan ogłoszenia o konkursie.