• 10 PAŹ 19

  Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Wydział Prawa i Administracji

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Wydział Prawa i Administracji.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydat obowiązany jest złożyć:
  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych lub równorzędnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;
  5. wykaz publikacji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem prac opublikowanych po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych;
  6. wykaz aktywności konferencyjnej (wystąpienia z referatami i komunikatami) ze szczególnym uwzględnieniem aktywności po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych;
  7. informacje o innym dorobku naukowym (w tym m.in. o recenzjach prac doktorskich lub habilitacyjnych, udziale w komisjach habilitacyjnych, bądź w komisjach związanych z awansem naukowym), o dorobku dydaktycznym (w tym m.in. o promotorstwie prac magisterskich) i o organizatorskim ze szczególnym uwzględnieniem dorobku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych;
  8. informacje o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantem (doktorantami);
  9. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  10. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 12.11.2019 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Wydział Prawa i Administracji z dnia 9 października 2019 r.