• 28 WRZ 20
  Konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
  4. dokument (albo jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;
  5. dokument (albo jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający średnią ocen uzyskaną w toku studiów prawniczych;
  6. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
  7. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  8. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 29 października 2020 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2020 r.