• 08 LIP 21
  Konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie prawa konstytucyjnego)

  Konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie prawa konstytucyjnego)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie prawa konstytucyjnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
  4. dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;
  5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa
   z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;
  1. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający wpis na listę radców prawnych albo adwokatów oraz oświadczenie o realizowanej praktyce zawodowej (minimum 5-letniej);
  2. informacje o dorobku naukowym lub zawodowym (w tym wykaz publikacji lub przykładowych pism procesowych), dydaktycznym i organizatorskim (w tym o doświadczeniu w zakresie zarządzania /koordynowania prac zespołu) albo oświadczenie o ich braku;
  3. znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
  4. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz);
  5. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 sierpnia 2021 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.