• 30 WRZ 19

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydat obowiązany jest złożyć:
  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
  5. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;
  6. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  7. wykaz publikacji;
  8. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  9. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 4 listopada 2019 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.