• 11 STY 19

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego, stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały nr 117/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r..

  1. Kandydat obowiązany jest złożyć:

  1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do uchwały nr 117/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.;

  2) wniosek o zatrudnienie;

  3) życiorys i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;

  5) dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;

  6) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;

  7) wykaz publikacji;

  8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;

  9) zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

   

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji,

  ul. Narutowicza 17A (pok.116), 70-240 Szczecin.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 11 lutego 2019 r.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.