Organizacje Studenckie

 • Koło Naukowe LexUS

  Koło naukowe LexUS prowadzi działalność naukową w obszarze ogólnej teorii prawa, filozofii prawa, etyki prawniczej, a także teoretycznej analizy konstytucyjnych podstaw państwa i prawa. Oprócz prowadzenia działalności naukowej KN LexUS prowadzi również działalność popularyzatorską poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o charakterze naukowym.
  Chcemy być również przestrzenią integrującym naszą społeczność akademicką.
  Jeżeli chcesz się rozwijać podczas studiów, interesuje cię nauka i chcesz organizować ciekawe wydarzenia, koniecznie dołącz do nas.

  Opiekun Koła:
  Prodziekan ds. Kształcenia – dr Beata Kanarek

  Kontakt: kolonaukowelexus@gmail.com

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Nauk Penalnych Ultima Ratio

  KNNP Ultima Ratio
  Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” jest to organizacja studencka działająca od 2012 r. przy Zespole Badawczym Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, skupiająca w swych szeregach osoby zainteresowane naukami penalnymi, a zwłaszcza prawem karnym materialnym i procesowym, kryminologią, kryminalistyką oraz medycyną sądową.

  Prowadzenie działalności naukowej i kulturowej wśród społeczności akademickiej oraz propagowanie wiedzy z zakresu nauk penalnych są głównymi celami działalności Koła. Cele te realizowane są zwłaszcza poprzez organizację konferencji naukowych, debat, wykładów naukowych, szkoleń oraz konkursów tematycznych dla braci studenckiej.

  Niezwykle istotny jest aspekt samodoskonalenia się członków Koła, który jest realizowany poprzez organizację sesji lokalnych oraz uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich odbywających się w innych ośrodkach akademickich, a nadto dzięki partycypowaniu w tworzeniu czasopism i monografii naukowych oraz możliwości uczestnictwa w wyjściach do miejsc związanych z praktyczną stroną nauk penalnych.

  Opiekun Koła:
  dr Małgorzata Żbikowska

  Kontakt: ultimaratio.wpiaus@gmail.com

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS

  KNPF FiskUS

  Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS zajmuje się szeroko pojmowaną problematyką prawa finansowego, podatkowego bankowego.

  Opiekunem koła jest doktora Ewa Kowalewska, adiunkt oraz kierownik w Zespole Badawczym Prawa Finansowego WPiA US.

  Kontakt:
  kolofiskus@gmail.com,  bnamiecinski@gmail.com

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Administracyjne Koło Naukowe

  Administracyjne Koło Naukowe powstało w grudniu 2012 roku z inicjatywy studentów III roku prawa. Pomysłodawcą stworzenia AKN był Patryk Madej.

  AKN jest zrzeszeniem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowanych prawem administracyjnym. Opiekunem naukowym jest dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak.

  Działalność Administracyjnego Koła Naukowego to przede wszystkim przygotowywanie projektów związanych z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem administracyjnym. Są to konferencje, warsztaty, spotkania.

  Kontakt: akn.wpia.us@gmail.com

  Profil na Facebooku:  https://www.facebook.com/AKN.WPiAUS/

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Prawa Gospodarczego

  Koło Naukowe Prawa Gospodarczego –  Opiekun – dr Rafał Wasilewski

   

  Zadania statutowe Koła skupiają się wokół szerzenia wiedzy na temat prawa gospodarczego publicznego oraz rozwijania życia naukowego, także poprzez rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. Koło chce realizować te cele poprzez organizację debat i konferencji naukowych, organizację szkoleń i paneli dyskusyjnych, działalność naukową i kulturalną, współpracę z organizacjami studenckimi a także współpracę z podmiotami gospodarczymi.

  Kontakt: knpg.wpiaus@gmail.com

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe ProLepsis

  KN ProLepsis

  Koło Naukowe Prolepsis zajmuje się problematyką interpretacji (wykładni) prawa i redagowania tekstów prawnych. W obszarze zainteresowań jego członków znajdują sie także inne zagadnienia z szeroko pojmowanej teorii prawa, metodologii prawa i prawoznawstwa. Nasze spotkania mają charakter teoretyczno-merytoryczny. Wszystko po to, by móc jak najlepiej potrafić w praktyce zastosować dyrektywy interpretacyjne, którymi rządzi się wykładnia prawa. Umiejętność odtwarzania norm prawnych z przepisów prawnych, którą nabędziemy po naszych spotkaniach, z pewnością okaże się niezbędna w dalszym toku studiów, jak i w pracy zawodowej.
  Pojęcia rozczłonkowania syntaktycznego i treściowego norm w przepisach prawnyc, quasi-idiomatyczności wyrażeń tekstu prawnego, kondensacji norm w przepisach prawnych nie będą nam obce (i straszne)!

  Kontakt: karolina.gmerek@usz.edu.pl

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji

  Opiekun koła: mgr Daniel Kwiatkowski
  Kontakt e-mail: daniel.kwiatkowski@usz.edu.pl

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii

  Koło Naukowe Teoretyków Sucicydologii - Logo Celem naukowym koła Teoretyków Suicydologii jest analiza zjawiska samobójstwa (m.in.)  z perspektywy prawnej, kryminologicznej, kryminalistycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjologicznej.

  O tym, że zjawisko samobójstwa jest problemem zasługującym na pogłębioną analizę nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wskazać wystarczy, że co roku śmiercią samobójczą ginie w Polsce około 5-6 tysięcy osób, a około 9-10 tysięcy osób usiłuje odebrać sobie życie (zob. Statystyki policyjne, http://statystyka.policja.pl/). Gdy dodamy do tego dane WHO, z których wynika, że: 1) co roku milion ludzi odbiera sobie życie; 2) samobójstwo stanowi drugą, co do częstości występowania, przyczynę śmierci osób w wieku od 15 do 19 roku życia, a trzecią – w przypadku grupy wiekowej od 15 do 44 roku życia; oraz, że 3) w roku 2020 samobójstwa mogą stanowić nawet 2,4% wszystkich „chorób”, od razu stwierdzimy, że dyskutowane zjawisko (zjawisko samobójstwa) stanowi istotny problem społeczny, wart zainteresowania przedstawicieli wszystkich nauk,  w tym także – przedstawicieli nauk prawnych (zob. Public health action for the prevention of suicide: a framework, WHO 2012). Zaryzykować można nawet stwierdzenie, że częstość występowania rzeczonego zjawiska, pojawiające się na jego gruncie pole do nadużyć, godzenie samobójcy w najwyższe – przynajmniej w przekonaniu znakomitej większości społeczeństwa – dobro, jakim jest życie człowieka, a nadto fakt, że próby samobójcze podejmują coraz to młodsze osoby, wymuszają wręcz podjęcie przez prawników głębszej, niż to się czyniło dotychczas, refleksji nad dyskutowaną problematyką.

   

  Spotkania Koła Naukowego oraz inne podejmowane w jego ramach inicjatywy mają przy tym za zadanie nie tylko rozwijanie wiedzy członków Koła (i pozostałych członków społeczności akademickiej), ale również realizację celów zgodnych z celami Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (zob. Statut PTS, http://suicydologia.org/statut/), konkretniej zaś:

  1. działanie na rzecz afirmacji życia i poprawy jego jakości;
  2. przeciwdziałanie dehumanizacji życia i degradacji wartości człowieka;
  3. wpływanie na wzrost świadomości zagrożeń społecznych i indywidualnych, w tym suicydogennych, jakie niesie ze sobą rozwój współczesnej technologiczno-informatycznej cywilizacji;
  4. organizowanie konferencji naukowych dla członków Koła i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemami suicydologicznymi.

  W roku akademickim 2017/2018 Koło zamierza podjąć szereg działań zmierzających do zrealizowania wskazanych wyżej celów, w szczególności zaś zamierza zorganizować kilka konferencji naukowych (pierwsza konferencja winna się odbyć na początku 2018 roku), warsztatów oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi (Koło podejmie próbę zaproszenia do Szczecina uznanych specjalistów z zakresu suicydologii, w tym przede wszystkim przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego).

  e-mail: zachodniopomorskioddzialpts@gmail.com

  Opiekun koła: dr Konrad Burdziak

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Cives Romani

  Cives Romani Logo

  Studenckie Koło Naukowe Cives Romani jest organizacją studencką działającą od 7 czerwca 2017 r. Opiekunem naukowym Koła jest Pan dr Maciej Kubala.

  Przedmiotem zainteresowań Członków Koła jest prawo rzymskie i kultura antyczna.

  Kontakt: maciej.kubala@usz.edu.pl

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego

  Koło Naukowe Prawa Karnego działa w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zostało utworzone decyzją Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w lutym 2020 r.

  Opiekunem Naukowym Koła jest dr Konrad Burdziak, adiunkt i członek Zespołu Badawczego Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś funkcję Opiekuna Merytorycznego pełni dr Mariusz Nawrocki, adiunkt i członek Zespołu Badawczego Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Działalność Koła ma na celu zrzeszanie osób zainteresowanych prawem karnym (w szczególności materialnym) poprzez organizację spotkań, wykładów a także konferencji naukowych. Poprzez umożliwienie naukowego rozwoju studentom i doktorantom zainteresowanym prawem karnym, chcemy stworzyć przestrzeń opartą na rzetelnej debacie, spójnej metodologii oraz wspólnym zaangażowaniu w naukę prawa karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Naszą misją jest uczestniczenie w kształtowaniu szczecińskiej szkoły prawa karnego.

  facebook: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Karnego-WPiA-USz-100207038280094/

  e-mail: prawokarneusz@gmail.com

  Opiekun Koła: dr Konrad Burdziak

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Vox Populi"

  Opiekun Koła: dr Agata Pyrzyńska

  adres e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl , patryk.pacana@gmail.com

  KARTA KOŁA NAUKOWEGO

Studenckie Koła Naukowe