Poradnia ds. Cudzoziemców jest nowością zaproponowaną przez Wydział Prawa i Administracji.

Stanowi ona jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.


Działalność poradni skierowana jest dla cudzoziemców przebywających lub planujących swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym szczególnie uchodźców oraz członków mniejszości narodowych), w zakresie wszelkich dziedzin prawa oraz dla obywateli polskich, w zakresie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto działalność Poradni przewiduje organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na temat ustawodawstwa oraz ogólnego funkcjonowania cudzoziemców w naszym kraju.


W ramach Poradni ds. Cudzoziemców studenci pod nadzorem koordynatora lub opiekuna:

  • udzielają bezpłatnych i pisemnych porad prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z usługi profesjonalisty, w tym adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a które borykają się z problemami dyskryminacji i mobbingu,
  • poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie prawa, zdobywają doświadczenie w praktyce stosowania prawa oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne w bezpośrednim kontakcie z klientami,
  • sporządzają pisemną opinię prawną dotyczącą problemu prawnego klienta, która zawiera analizę prawną przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i problemu prawnego, a także może zawierać propozycję rozwiązania danego problemu prawnego.

Porady udzielane są przez Studentów uczestniczących w pracach poradni, której główny profil działalności dotyczy nieodpłatnego wsparcia prawnego dla cudzoziemców przebywających lub planujących swój pobyt na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego.

Udzielanie przez studentów porad prawnych odbywa się nieodpłatnie oraz jest związane z programem studiów i realizuje cele dydaktyczne.

Porady prawne są udzielane z poszanowaniem godności i prywatności klienta, a także z zachowaniem pełnej poufności danych osobowych klienta, osób trzecich oraz wszelkich informacji związanych ze sprawą.


UWAGA!  W związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i wdrożeniem zdalnego modelu nauczania, działalność Poradni ds. Cudzoziemców zostanie rozpoczęta w październiku 2021 r. Z uwagi na to, że jest to nowa inicjatywa, trwają prace nad naborem Studentów do Poradni.Accessibility Toolbar