• 25 CZE 20

  III r. NSP – Zapisy na moduły

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 29 czerwca do 2 lipca br. zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na moduły przedmiotów, realizowane od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021.

  Studenci dokonują wyboru jednego modułu spośród sześciu oznaczonych literami A, B, C, D, E i F. Każdy moduł składa się z pięciu przedmiotów.

  W trakcie zapisów wybierane są całe moduły. Studenci nie mają możliwości wybrania pojedynczych przedmiotów znajdujących się w różnych modułach.

  MODUŁ A

  Ochrona praw człowieka

  Prawo wyznaniowe

  Ustrój organów ochrony prawnej

  Współczesne ustroje państw

  Zawody prawnicze w RP i UE

  MODUŁ B

  Kryminalistyka

  Prawo karne skarbowe

  Prawo karne wykonawcze

  Prawo wykroczeń

  Przestępczość nieletnich

  MODUŁ C

  Arbitraż i mediacja

  Prawo obrotu nieruchomościami

  Prawo ochrony konsumenta

  Prawo ubezpieczeń

  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  MODUŁ D

  Finanse samorządu terytorialnego

  Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych

  Międzynarodowe prawo finansowe

  Prawo bankowe

  Prawo rynku kapitałowego

  MODUŁ E

  Gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany

  Postępowanie egzekucyjne w administracji

  Prawo komunikacji elektronicznej

  Prawo socjalne

  Prawo zamówień publicznych

  MODUŁ F

  Europejskie postępowanie cywilne

  Europejskie prawo administracyjne

  Międzynarodowe prawo pracy

  Prawo dyplomatyczne i konsularne

  Prawo organizacji międzynarodowych

   

  Zapisy rozpoczną się 29 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 2 lipca br. o godzinie 23.59.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2017/2018.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.