• 10 PAŹ 18

  Fulbright Specialist – konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

  Szanowni Państwo,

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

  Amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

  Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

  Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

  Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

  Ogłoszenie wyników konkursu:

  6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

  Czas trwania stypendium:  

  14-42 dni (dni kalendarzowych)

  Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:

  – zakwaterowania

  – wyżywienia

  – podróży krajowych

  Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 14 listopada 2018 r.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Złożenie przez instytucję goszczącą załączonego wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 14 listopada 2018 r.

  2. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucjizapraszającej) wniosku zgłoszeniowego do 14 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

  *Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

  Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (https://fulbright.edu.pl/specialist/ ) oraz na stronie World Learning.