• Prawo pracy

  .


  STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO PRACY

   Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie podana w terminie późniejszym.


  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

   

  STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO PRACY NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022


   

   

  Studia Podyplomowe Prawo Pracy 

  Cel studiów oraz program kształcenia:

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie prawa pracy, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z tym, program studiów podyplomowych zakłada formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń.

  Absolwent studiów podyplomowych nabędzie lub poszerzy swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników.

  Absolwent studiów uzyska ponadto interdyscyplinarne umiejętności w zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między innymi z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i handlowego. W odniesieniu do kompetencji społecznych efektem kształcenia studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w grupie oraz otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Ponadto efektem kształcenia jest wzrost świadomości słuchacza co do złożoności problematyki prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz w zakresie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego.

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, jak również umożliwienie realizacji aktywności zawodowej w obszarach związanych z prawem pracy, np. w działach kadr, jednostkach służby socjalnej, służby BHP. W procesie kształcenie uczestniczy Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako interesariusz zewnętrzny.

  Program kształcenia obejmuje 11 przedmiotów w łącznym wymiarze 160 godzin.

  Wykaz przedmiotów

  1. BHP
  2. Elementy prawa cywilnego i handlowego
  3. Ubezpieczenia społeczne
  4. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika oraz nadzór nad warunkami pracy
  5. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
  6. Ochrona danych osobowych pracowników
  7. Prawo pracy w przepisach szczególnych
  8. Procesowe prawo pracy
  9. Stosunek pracy
  10. Zbiorowe prawo pracy
  11. Źródła i zasady prawa pracy

   

  Plan studiów obowiązujący od 2018/2019

  http://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/PP-plan-studiów-2018-2019-z.pdf

  Sylabusy

   

  Wykładowcy

  Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków – sędziów, radców prawnych oraz inspektorów pracy.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

   

  Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

   

  Kontakt:

  Kierownik studiów – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  email: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl

  Obsługa administracyjno-techniczna – dr Adriana Tomczyk
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  email: adriana.tomczyk@usz.edu.pl

   

Accessibility Toolbar