• Administrowanie podmiotami leczniczymi


  STUDIA PODYPLOMOWE NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


   

  Nazwa studiów podyplomowych: Administrowanie podmiotami leczniczymi

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

   

  Cel studiów

  Celem studiów jest nabywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zakładania, funkcjonowania podmiotów leczniczych z uwzględnieniem ich relacji z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Opis kierunku/Program

  Program studiów obejmuje 13 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

  Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

  Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie zostaną przeanalizowane aspekty praktyczne funkcjonowania jednostek służby zdrowia.

   

  Warunki rekrutacji

  Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.
  Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Uczestnicy

  Studia adresowane są do osób zakładających podmioty lecznicze, pracowników i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, pracowników administracji publicznej współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków z dziedzin nauk prawnych, ekonomicznych i medycznych: dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. prof. UMKM Monika Urbaniak, mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, dr Wojciech Bożek, dr Marta Bażydło, mgr Małgorzata Krzystek, mgr Joanna Szuberla, dr Rylski Mikołaj, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, dr hab. Daniel Wacinkiewicz,
  dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, mgr Radosław Kanarek, dr Aleksandra Klich

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej.
  Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Administrowanie podmiotami leczniczymi.

  Opłaty

  I semestr – 1650 złotych II semestr – 1650 złotych

   

  Wykaz przedmiotów

  1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce
  2. Zmiany systemu ochrony zdrowia – ustawa o działalności leczniczej
  3. System finansowania działalności leczniczej
  4. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  5. Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym
  6. Dokumentacja medyczna w praktyce podmiotu leczniczego
  7. Formy zatrudnienia w podmiocie leczniczym
  8. Podstawy prawa handlowego w działalności leczniczej
  9. Zamówienia publiczne w działalności podmiotów leczniczych
  10. Działalność podmiotów leczniczych a  fundusze UE Podmioty lecznicze a NFZ
  11. Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej
  12. Seminarium dyplomowe

  Plan studiów –  Administrowanie podmiotami leczniczymi 

  Sylabusy – Administrowanie podmiotami leczniczymi

   

  Sposób składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji

  Sekretariatu Studiów Podyplomowych
  ul.Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin
  pokój nr 4

  Dokumenty:
  – podanie – kwestionariusz kandydata na studia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne,
  – odpis dyplomu ukończenia studiów,
  – kserokopia dowodu osobistego.

  Załączniki:
  Podanie – kwestionariusz kandydata

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.
  Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Terminy

  Rejestracja w systemie ERK: od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

  Składanie dokumentów:

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie
  od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Administrowanie podmiotami leczniczymi”

  lub dostarczyć osobiście:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  pok. 4  w dniach 10.09.2018 r. –30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

   

  Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2018 r.

   

  Rozpoczęcie zajęć: Październik 2018 r.

  Terminy zajęć: Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze.
  Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

   

  Kontakt

  Kierownik studiów
  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
  Katedra Postępowania Cywilnego
  ul. Narutowicza 17a, pok. 408
  70-240 Szczecin
  e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

  Sekretariat
  mgr Agnieszka Król
  pokój nr 4
  tel.  91 444 28 18
  e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

   

  Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim