• Administrowanie podmiotami leczniczymi

  .

   


  PRZEWIDYWANA REKRUTACJA W PAŹDZIERNIKU, W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


   

  Nazwa studiów podyplomowych: Administrowanie podmiotami leczniczymi

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

   

  Cel studiów

  Celem studiów jest nabywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zakładania, funkcjonowania podmiotów leczniczych z uwzględnieniem ich relacji z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Opis kierunku/Program

  Program studiów obejmuje 13 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

  Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

  Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie zostaną przeanalizowane aspekty praktyczne funkcjonowania jednostek służby zdrowia.

   

  Warunki rekrutacji

  Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

   

  Uczestnicy

  Studia adresowane są do osób zakładających podmioty lecznicze, pracowników i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, pracowników administracji publicznej współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej.
  Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Administrowanie podmiotami leczniczymi.

  Opłaty

  I semestr – 1650 złotych II semestr – 1650 złotych

   

  Wykaz przedmiotów

  1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce
  2. Zmiany systemu ochrony zdrowia – ustawa o działalności leczniczej
  3. System finansowania działalności leczniczej
  4. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  5. Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym
  6. Dokumentacja medyczna w praktyce podmiotu leczniczego
  7. Formy zatrudnienia w podmiocie leczniczym
  8. Podstawy prawa handlowego w działalności leczniczej
  9. Zamówienia publiczne w działalności podmiotów leczniczych
  10. Działalność podmiotów leczniczych a  fundusze UE Podmioty lecznicze a NFZ
  11. Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej
  12. Seminarium dyplomowe

  Plan studiów –  Administrowanie podmiotami leczniczymi 

  Sylabusy – Administrowanie podmiotami leczniczymi

   

  Sposób składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji

  Sekretariatu Studiów Podyplomowych
  ul. Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin
  pokój nr 4

  Dokumenty:
  – podanie – kwestionariusz kandydata na studia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne,
  – odpis dyplomu ukończenia studiów.

  Terminy zajęć: Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze.
  Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

   

  Kontakt

  Kierownik studiów
  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
  Katedra Postępowania Cywilnego
  ul. Narutowicza 17a, pok. 408
  70-240 Szczecin
  e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

  Sekretariat
  Małgorzata Kujawa
  pokój nr 2
  tel.  91 444 30 33
  e-mail: malgorzata.kujawa@usz.edu.pl

   

  Regulamin studiów podyplomowych

  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

   

   

Accessibility Toolbar