• Ubezpieczenia społeczne – Aspekty Prawne

   .


   

   

  Nazwa studiów podyplomowych: Ubezpieczenia społeczne – Aspekty Prawne

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy,  umiejętności  i kompetencji społecznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze ubezpieczeń społecznych. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych w różnych jego aspektach. Program studiów podyplomowych obejmuje 16 przedmiotów (łącznie 204 godziny zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych  będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy,  umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Ubezpieczenia społeczne – Aspekty prawne jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Prowadzenie przedmiotowych studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Opis kierunku/Program

  Plan studiów przewiduje 204 godziny dydaktyczne oraz 39 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Warunki rekrutacji

  Wymagania wstępne to ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Uczestnicy

  przede wszystkim pracownicy działów personalnych, urzędów i instytucji zajmujących się w pewnym zakresie tematyką ubezpieczeń, prawnicy, przedsiębiorcy.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów się w weekendy, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a w Szczecinie). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze podawany jest słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Podstawą zaliczenia jest przedstawienie kompletnej pracy końcowej, a wcześniej przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki podjętej w pracy. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia społeczne- Aspekty prawne.

  Opłaty

  Opłata: 3800 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

   

  Wykaz przedmiotów

  1.Koncepcja systemu ubezpieczenia społecznego, jego elementy i miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego

  2.System ubezpieczeń społecznych

  3.Powszechne ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  4.Ubezpieczenie wypadkowe

  5.Ubezpieczenie chorobowe

  6.Uzupełniające ubezpieczenie społeczne

  7.Podstawy ubezpieczenia zdrowotnego

  8.Ubezpieczenie społeczne rolników

  9.Podstawy zabezpieczenia społecznego służb mundurowych

  10.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

  11. Technologie informatyczne w ubezpieczeniu społecznym

  12.Odpowiedzialność za naruszenie regulacji ubezpieczenia społecznego

  13. Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniu społecznym

  14.Procedura administracyjna w ubezpieczeniu społecznym

  15. Wybrane świadczenia rodzinne uzupełniające system ubezpieczeń społecznych

  16. Seminarium dyplomowe

   

  Plan studiów –Ubezpieczenia społeczne – Aspekty Prawne

  Sylabusy – Ubezpieczenia społeczne – Aspekty Prawne

   

  Sposób składania dokumentów

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne- Aspekty prawne” zobligowane są przedłożyć:

  1. podanie wraz z kwestionariuszem osobowym (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK),
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. dwa zdjęcia.

   

  Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć na adres:

  Wydział Prawa i Administracji

  Uniwersytet Szczeciński

  Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  z dopiskiem: „Studia Podyplomowe: Ubezpieczenia społeczne- Aspekty prawne”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów

  dr Sławomir Driczinski

  Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl

   

  Sekretarz studiów

  Izabela Sawczuk

  Narutowicza 17a, pok. 4

  70-240 Szczecin

  e-mail: izabela.sawczuk@usz.edu.pl