• Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

  .

   

  Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

   

  https://kandydaci.usz.edu.pl/

   

  Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Cel studiów

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi regulacjami w zakresie prowadzenia postępowań karnych i karnych skarbowych. Rozwiną umiejętności dostrzegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: materialnego oraz proceduralnego prawa podatkowego, w tym kontroli podatkowej i skarbowej, jak również w zakresie materialnego oraz procesowego prawa karnego, przy uwzględnieniu specyfiki przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności praktyczne w zakresie identyfikowania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej. W ramach kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje w zakresie analizy przestępstw gospodarczych i skarbowych, a także poprzez prowadzenie postępowań karnych i karnych skarbowych co do tej kategorii przestępstw.

  W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli pracownicy Zespołu Badawczego Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz spośród interesariuszy zewnętrznych: Prokuratury, Adwokatury oraz Radców Prawnych.

  Opis kierunku/Program

  Plan studiów przewiduje 210 godzin dydaktycznych oraz 40 punktów ECTS.

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą:

  Warunki rekrutacji

  Wymagania wstępne to ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Uczestnicy

  Osoby, które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego, w tym zwłaszcza sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i aplikanci wskazanych zawodów, jak również pracownicy administracji skarbowej i celnej.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów się w weekendy, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a w Szczecinie). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze podawany jest słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe”.

  Opłaty

  Opłata: 4000 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Wykaz przedmiotów

  1. Materialne prawo podatkowe – VAT, akcyza, opodatkowanie paliwa, alkoholu, tytoniu
  2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  3. Podstawy rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej
  4. Postępowanie podatkowe, w tym kontrola podatkowa i skarbowa
  5. Problematyka karuzeli VAT-owskiej
  6. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej
  7. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w tym przestępstwo niegospodarności z art. 296 k.k. i prania brudnych pieniędzy z art. 299 k.k. oraz niektóre przestępstwa przeciwko mieniu, przepisy karne k.s.h. oraz przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi
  8. Konfiskata rozszerzona
  9. Postępowanie karne skarbowe – część ogólna, w tym zasady i organy
  10. Prawo dowodowe (tajemnice, zakazy dowodowe, obowiązki informacyjne, zabezpieczenie i analiza danych informatycznych)
  11. Przebieg postępowania karnego skarbowego
  12. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie gier hazardowych
  13. Wybrane celne przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  14. Wybrane dewizowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  15. Wybrane podatkowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  16. Wykonywanie kar oraz innych środków penalnych
  17. Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym skarbowym i jego wykonywanie
  18. Zasady odpowiedzialności i środki reakcji w prawie karnym skarbowym
  19. Ochrona interesów Skarbu Państwa w zakresie przestępstw przeciwko zamówieniom publicznym i środkom europejskim
  20. Dobór próby i zarządzanie ryzykiem w realizacjach służb państwowych

   

  Plan studiów – Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

  Sylabusy – Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

  Sposób składania dokumentów

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe” zobligowane są przedłożyć:

  1. podanie wraz z kwestionariuszem osobowym (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK),
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. dwa zdjęcia.

   

  Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć na adres:

  Wydział Prawa i Administracji

  Uniwersytet Szczeciński

  Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  z dopiskiem: „Studia Podyplomowe: Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe”

  Terminy zajęć: 

  Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany uczestnikom studiów do wiadomości na pierwszym zjeździe.

   

  Kontakt

   

  Kierownik studiów

  dr hab. prof. US Mariusz Nawrocki

  Narutowicza 17a, pok. 305

  70-240 Szczecin

  e-mail: mariusz.nawrocki@usz.edu.pl

   

  Sekretarz studiów

  mgr Justyna Paczkowska

  Narutowicza 17a, pok. 1

  70-240 Szczecin

  e-mail: justyna.paczkowska@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar