• 07 WRZ 18

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego, stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

  1. Kandydat obowiązany jest złożyć:

  – oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2183) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  – wniosek o zatrudnienie;
  – życiorys i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  – potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
  – dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;
  – informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  – wykaz publikacji;
  – oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy – oświadczenie;
  – zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych – związanych z przeprowadzanym naborem.

  2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.


  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji,
  ul. Narutowicza 17A (pok.116), 70-240 Szczecin.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 września 2018 r.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.