• 11 CZE 21
  Aktualnie otwarte konkursy grantowe – informacje

  Aktualnie otwarte konkursy grantowe – informacje

  Przedstawiamy informacje o aktualnie otwartych konkursach grantowych.

  MINIATURA 5

  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

  Do konkursu można zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego trwającego do 12 miesięcy w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
  Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe.

  Działania naukowe mogą być realizowane przez badacza, który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

  Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r.

  OPUS 21 

  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

  Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych oraz bez udziału partnerów zagranicznych.

  W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci, osoby na stanowisku typu post-doc oraz na stanowisku badacza (senior researcher). Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

  Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. 

  PRELUDIUM 20

  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

  Konkurs dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

  Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

  Bekker NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera 

  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

  Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwają od 3 do 24 miesięcy.

  Nabór kończy się 25 maja 2021 r.

  Grant Interwencyjny NAWA 

  https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

  Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

  Nabór wniosków w będzie prowadzony w dwóch rundach:

  1) od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),
  2) od 1 września do 30 listopada 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) 

  Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World 

  https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021

  Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

  Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

  1. zmniejszanie słabości i nierówności,
  2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

  O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku. 

  Weave-UNISONO

  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

  Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

  Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy. 

Accessibility Toolbar