Opiekunowie praktyk:

PRAWO: dr Rafał Wasilewski

ADMINISTRACJA: dr Agata Pyrzyńska

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH: dr Mateusz Tomczyk

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI: dr Łukasz Dubiński

PRAWO MEDYCZNE: mgr Daniel Kwiatkowski

 

Praktyki programowe

Opiekun praktyk programowych na kierunku Prawo:

dr Rafał Wasilewski

rafal.wasilewski@usz.edu.pl
tel. służbowy (91) 44-28-40
pok. 314

 

UWAGA!

 • Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk programowych należy składać w Dziale Obsługi Studenta.

Porozumienia w sprawie praktyk i termin rozliczenia praktyk


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w przypadku zamiaru odbycia przez Państwa praktyk w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień), dokumenty związane z odbyciem praktyk (porozumienie i dowód ubezpieczenia NNW) należy złożyć w DOS w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Po odbyciu praktyk dziennik praktyk wraz z opinią należy dostarczyć do DOS niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania opinii od organizatora. Przyjmujemy, że złożenie kompletu dokumentów za okres czerwiec – wrzesień powinno nastąpić do 8 października 2021 r.

dr Rafał Wasilewski


Umowa ramowa z Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zawarciu przez Wydział umowy ramowej w sprawie organizacji praktyk z Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Szczegóły o możliwości odbywania w ww. sądzie praktyk w zakładce „zapisy na praktyki”.

 


Lista organizatorów praktyk zainteresowanych przyjęciem studentów na praktyki


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce „Lista organizatorów” została umieszczona lista organizatorów zainteresowanych przyjęciem studentów kierunku prawo (od III roku) na praktyki programowe.


Organizator praktyk

Organizatorem praktyki może być jednostka organizacyjna, której przedmiot działalności odpowiada profilowi kształcenia na danym kierunku studiów. Dla kierunku prawo – jednostka organizacyjna stanowiąca prawo, stosująca prawo lub prowadząca doradztwo prawne, w szczególności: sąd, prokuratura, kancelaria adwokacka, kancelaria notarialna, kancelaria radcy prawnego, kancelaria komornika sądowego, kancelaria podatkowa, kancelaria patentowa.

W odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: praktyka dla kierunku prawo może być realizowana również w obrębie podmiotu gospodarczego w jednostce zajmującej się obsługą prawną (np. dział/departament prawny).


Okres odbywania praktyki

Okres odbywania praktyki wynosi 4 tygodnie. Może zostać zrealizowana jednorazowo w pełnym wymiarze albo w częściach po 2 tygodnie.

Czas realizacji praktyki: Dla kierunku prawo możliwość odbycia praktyki powstaje po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych na III roku studiów, choćby student nie uzyskał jeszcze zaliczenia zajęć.

Praktyka odbywa się w okresie od zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w bezpośrednio następującym po nim semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego. Student może wystąpić z pisemnym wnioskiem do opiekuna o zezwolenie na realizację praktyk w innym terminie.


Procedura organizacji praktyk

W celu odbycia praktyki należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta: porozumienie (do pobrania w zakładce „Dokumenty”) w 2 egzemplarzach oraz kopię umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawartej co najmniej na czas odbywania praktyki. Dokumenty należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, jednak nie później niż 30 czerwca danego roku akademickiego. Po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru porozumienia, student ma obowiązek odebrać i dostarczyć organizatorowi jeden egzemplarz najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Wydział nie ponosi kosztów odbywania praktyki przez studenta. Studentowi nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane w trakcie odbywania praktyki na rzecz organizatora, chyba że student i organizator zawrą odrębną umowę (Uniwersytet nie jest stroną takiej umowy).


Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki przez dokonywanie w nim wpisów dotyczących czynności wykonywanych podczas praktyki. Dziennik praktyki po zakończonej praktyce jest akceptowany przez patrona lub przez inną osobę upoważnioną przez organizatora.

Organizator wystawia studentowi opinię o przebiegu praktyki, niezwłocznie po jej zakończeniu.  Opinia podpisywana jest przez patrona lub przez inną osobę upoważnioną do tego przez organizatora.

Student składa w sekcji ds. studenckich uzyskaną od organizatora opinię o przebiegu praktyki wraz z dziennikiem praktyki, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni, po otrzymaniu opinii


Zaliczenie praktyki

Podstawą zaliczenia praktyki jest odbycie jej w pełnym wymiarze czasu i osiągnięcie efektów uczenia się, określonych w sylabusie praktyki dla danego programu studiów.

 


RAMOWY PROGRAM PRAKTYKZARZĄDZENIE NR 42/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych


ZARZĄDZENIE NR 45/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Na podstawie § 32 ust. 5 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 • § 14 ust. 1 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Podstawą zaliczenia praktyk jest odbycie praktyk w pełnym wymiarze czasu wynikającym z planu studiów oraz osiągnięcie efektów uczenia się określonych w sylabusie. Student może odbyć praktykę jednorazowo w pełnym wymiarze lub odbyć ją w dwóch równych częściach.”,

 • § 20 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeżeli osiągane w niej efekty uczenia się odpowiadają wymaganym efektom w programie studiów. Przez pracę społeczną rozumie się także aktywne uczestnictwo w Klinice Prawa, z wyłączeniem uczestnictwa w ramach realizacji przedmiotu Studencka Poradnia Prawna. Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki.

 1. Praca zaliczana na poczet praktyki może być wykonywana w szczególności na podstawie stosunku pracy lub w ramach umów prawa cywilnego.
 2. Student jest zobowiązany udokumentować okres wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1. Przepisy § 16 i 17 stosuje się odpowiednio. W przypadku wykonywania pracy w mniejszym wymiarze niż określony w programie studiów o zaliczeniu tej pracy na poczet praktyki w części albo całości decyduje prodziekan ds. studenckich po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk, który weryfikuje osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie.
 3. Decyzję o zaliczeniu pracy na poczet praktyki podejmuje prodziekan ds. studenckich, po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk.”,
 • w załączniku nr 1 uchyla się § 21, § 22 oraz § 23;
 • § 14 ust. 1 załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Podstawą zaliczenia praktyk jest odbycie praktyk w pełnym wymiarze czasu wynikającym z planu studiów oraz osiągnięcie efektów uczenia się określonych w sylabusie. Student może odbyć praktykę jednorazowo w pełnym wymiarze lub odbyć ją w dwóch równych częściach.”,

 • § 20 załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeżeli osiągane w niej efekty uczenia się odpowiadają wymaganym efektom w programie studiów. Przez pracę społeczną rozumie się także aktywne uczestnictwo w Klinice Prawa. Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki.

 1. Praca zaliczana na poczet praktyki może być wykonywana w szczególności na podstawie stosunku pracy lub w ramach umów prawa cywilnego.
 2. Student jest zobowiązany udokumentować okres wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1. Przepisy § 16 i 17 stosuje się odpowiednio. W przypadku wykonywania pracy w mniejszym wymiarze niż określony w programie studiów o zaliczeniu tej pracy na poczet praktyki w części albo całości decyduje prodziekan ds. studenckich po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk.
 3. Wskazany zgodnie z ust. 3 okres pracy zawodowej lub społecznej może stanowić podstawę zaliczenia praktyk wyłącznie jeden raz. Niedopuszczalne jest zaliczenie na poczet praktyk przewidzianych w programie studiów drugiego stopnia pracy zawodowej lub społecznej, której wykonywanie w określonym wymiarze czasu stanowiło podstawę zaliczenia praktyk na studiach pierwszego stopnia.
 4. Decyzję o zaliczeniu pracy na poczet praktyki podejmuje prodziekan ds. studenckich, po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk, który weryfikuje osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie.”,
 • w załączniku nr 2 uchyla się § 21, § 22 oraz § 23.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obwieszczenie 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminów praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
(Tekst jednolity – Regulaminy odbywania praktyk studenckich realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

REGULAMIN praktyk studenckich realizowanych na kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W celu ułatwienia Państwu poszukiwania miejsc odbycia praktyki, przedstawiamy poniżej listę organizatorów zainteresowanych przyjęciem studentów kierunku prawo na praktyki programowe (stan na 06/2021).

LISTA ORGANIZATORÓW PRAKTYK (kliknij, aby wyświetlić)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/21 (czerwiec- wrzesień 2021) istnieje możliwość zapisu na praktyki u organizatorów podanych poniżej.

W celu zapisu na praktyki u organizatorów wskazanych poniżej należy za pośrednictwem Działu Obsługi Studenta złożyć do opiekuna praktyk wniosek o przyjęcie na praktykę wraz z wypełnionym w dwóch egzemplarzach formularzem porozumienia w sprawie organizacji praktyki – w terminie do 14 czerwca 2021 r. (praktyki w lipcu) lub 30 czerwca (praktyki w sierpniu i wrześniu).

W sytuacji, gdy liczba wniosków przekracza liczbę dostępnych u danego organizatora miejsc na praktykę, opiekun dokonuje wyboru osób zakwalifikowanych do realizacji praktyki u tego organizatora, w oparciu o kryterium kolejności złożenia wniosku, a pozostałe osoby informuje o niezakwalifikowaniu i w miarę możliwości proponuje innych dostępnych organizatorów albo zawiadamia o konieczności samodzielnego znalezienia organizatora.

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu należy niezwłocznie dostarczyć do Działu Obsługi Studenta kopię umowy ubezpieczenia NNW obejmującego okres odbywania praktyki.

Zapisy na praktyki – lista organizatorów – Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Zapisy na praktyki – lista organizatorów – Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 
Zapisy na praktyki – lista organizatorów – Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Zapisy na praktyki – lista organizatorów – Prokuratura

Prodziekan ds. studenckich, na wniosek studenta, może stwierdzić osiągnięcie przez niego efektów uczenia się, przewidzianych dla praktyki w programie studiów, na podstawie wykonywanej przez niego pracy, innej działalności wykonywanej w ramach umowy cywilnoprawnej albo działalności społecznej. Prodziekan ds. studenckich, w drodze decyzji, zwalnia studenta z obowiązku odbycia praktyki na podstawie stwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się.

Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające wykonywanie przez niego pracy, innej działalności wykonywanej w ramach umowy cywilnoprawnej albo działalności społecznej i poświadczające zakres realizowanych przez niego obowiązków oraz czas ich wykonywania.

Jeżeli student wykonywał pracę, inną działalność wykonywaną w ramach umowy cywilnoprawnej albo działalność społeczną w mniejszym wymiarze niż wymiar wynikający dla praktyk z danego programu studiów, § 11 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Stwierdzenie osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się dla praktyki programowej może nastąpić również na podstawie działalności studenta wykonywanej w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym przypadku do wniosku student załącza opinię sporządzoną przez osobę nadzorującą jego działalność w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Zapisy na praktyki do Prokuratury – okręg szczeciński

  Studenci kierunku Prawo zainteresowani odbywaniem praktyk w 2018 r. w jednostkach prokuratury z okręgu szczecińskiego proszeni są o wysłanie wiadomości email na adres katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r., ze wskazaniem imienia, nazwiska, roku studiów, preferowanego miesiąca odbywania praktyk (lipiec, sierpień, wrzesień lub październik) oraz miejscowości, w której znajduje się jednostka

 • Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przyjmuje na praktyki studentów wszystkich kierunków i lat studiów, a także absolwentów na staże absolwenckie. Warunkiem jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Praktyki i staże mogą być nieodpłatne lub odpłatne.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Sikorską tel. 91 459 61 39 mail magdalena.sikorska@zus.pl w celu ustalenia

 • Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

  W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja,

Opiekun praktyk programowych na kierunku Administracja:

dr Agata Pyrzyńska

 

e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 66

ul. Narutowicza 17a
pok. 330

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w porozumieniu w sprawie organizacji praktyk może być wskazany Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego lub Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, jako osoba reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką OFERTY PRAKTYK.

Charakter praktyk zawodowych

Wszyscy studenci kierunku Administracja (zarówno I jak i II stopnia), zgodnie z programem studiów, są zobowiązani do zaliczenia praktyki zawodowej. Jej zrealizowanie jest warunkiem ukończenia studiów.


Czas trwania praktyk

Praktyka trwa 4 tygodnie; można ją odbyć jednorazowo w pełny wymiarze lub w dwóch częściach.


Okres praktyk

Praktykę można odbyć w okresie od zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

Student może złożyć pisemny wniosek do Opiekuna praktyk o wyrażenie zgody na realizację praktyk w innym terminie. We wniosku należy wykazać, że zmiana terminu nie będzie kolidowała z obowiązkami studenckimi wnioskodawcy.


Moment odbycia praktyk

Student może zrealizować praktykę po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów (I lub II stopnia), choćby nie uzyskał jeszcze ich zaliczenia.


Obowiązkowe ubezpieczenie

Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyk.


Organizator praktyk

Organizatorem praktyk może być jednostka organizacyjna stanowiąca prawo, stosująca prawo lub prowadząca doradztwo prawne, w szczególności: organ administracji publicznej, organizacja pozarządowa, instytucja publiczna lub dział prawny przedsiębiorcy. Przedmiot działalności Organizatora praktyk musi odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku Administracja.


Procedura organizacji praktyk

Student może odbyć praktykę:

a) u wybranego przez siebie Organizatora,
b) u Organizatora wybranego z wykazu podmiotów, z którymi Uczelnia zawarła umowę ramową w sprawie praktyk.

A. Realizacja praktyk u Organizatora wybranego przez Studenta

 1. Student samodzielnie poszukuje i wybiera Organizatora praktyk.
 2. Student składa Opiekunowi praktyk (za pośrednictwem DOS) w 2 egzemplarzach wypełniony i podpisany przez Organizatora formularz porozumienia w sprawie organizacji praktyk wraz z kopią umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (nie później niż do 30 czerwca).
 3. Opiekun zatwierdza porozumienie bądź odmawia jego zatwierdzenia, wskazując przyczynę odmowy.
 4. W razie zatwierdzenia porozumienia Opiekun przekazuje je osobie upoważnionej do reprezentowania Wydziału w celu złożenia podpisu.
 5. DOS informuje Studenta o możliwości odebrania podpisanego porozumienia (podpisane porozumienie należy przedłożyć Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki).
 6. Student zgłasza się w ustalonym terminie u Organizatora w celu odbycia praktyk.
 7. Podczas realizacji praktyk Student dokumentuje ich przebieg w Dzienniku praktyk.
 8. Po zakończeniu praktyk Student składa w DOS podpisany przez Organizatora Dziennik praktyk oraz Opinię z przebiegu praktyk (niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania opinii z przebiegu praktyk).
 9. Opiekun, po zapoznaniu się ze złożoną przez Studenta dokumentacją, dokonuje zaliczenia praktyk.

B. Realizacja praktyk u Organizatora wybranego z wykazu podmiotów, z którymi Uczelnia zawarła umowę ramową (w zakładce „Oferty praktyk” należy sprawdzić, który z podmiotów spełnia ten wymóg)

 1. Student wybiera Organizatora praktyk z wykazu podmiotów, z którymi Uczelnia zawarła umowę ramową.
 2. Student składa do Opiekuna praktyk (za pośrednictwem DOS) wniosek o przyjęcie na praktykę wraz z wypełnionym w dwóch egzemplarzach formularzem porozumienia w sprawie organizacji praktyk oraz kopią umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokumenty należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku akademickiego.
 3. Opiekun weryfikuje złożone dokumenty i kwalifikuje Studentów (stosując kryterium kolejności złożenia wniosku) na praktykę u Organizatora z wykazu.
 4. Opiekun przekazuje porozumienia Studentów zakwalifikowanych na praktykę u danego Organizatora, osobie upoważnionej do reprezentowania Uczelni w celu ich podpisania, a następnie, za pośrednictwem DOS – Organizatorowi.
 5. Po uzyskaniu informacji z DOS o podpisanym przez Organizatora porozumieniu Student zgłasza się u niego, w ustalonym terminie, w celu rozpoczęcia praktyk.
 6. Podczas realizacji praktyk Student dokumentuje ich przebieg w Dzienniku praktyk.
 7. Po zakończeniu praktyk Student składa w DOS podpisany przez organizatora praktyk Dziennik praktyk oraz Opinię z przebiegu praktyk (niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania opinii z przebiegu praktyk).
 8. Opiekun, po zapoznaniu się ze złożoną przez Studenta dokumentacją, dokonuje zaliczenia praktyk.

Stwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla praktyki (zaliczenie pracy na poczet praktyk)

Prodziekan ds. Studenckich może stwierdzić osiągnięcie przez Studenta efektów uczenia się przewidzianych dla praktyki w programie studiów, na podstawie wykonywanej przez Studenta pracy, innej działalności wykonywanej w ramach umowy cywilnoprawnej albo działalności społecznej. Prodziekan ds. Studenckich, w drodze decyzji, zwalnia wówczas Studenta z obowiązku odbycia praktyki. Przed podjęciem decyzji Prodziekan zwraca się o opinię do Opiekuna praktyk.

Student, ubiegający się o zwolnienie z praktyk we wskazanej wyżej procedurze, powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonywanie przez niego pracy, innej działalności wykonywanej w ramach umowy cywilnoprawnej albo działalności społecznej (poświadczającymi zakres realizowanych obowiązków oraz czas ich wykonywania).

 


RAMOWY PROGRAM PRAKTYK


Opiekun praktyk programowych na kierunku Prawo służb mundurowych:

dr Mateusz Tomczyk

 

e-mail: mateusz.tomczyk@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 32

ul. Narutowicza 17a
pok. 302

 

 

Organizator praktyk

Organizatorem praktyk dla studentów mogą być jednostki organizacyjne realizujące zadania polegające na pilnowaniu przestrzegania prawa, ochronie bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz utrzymywaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nadto jednostki organizacyjne zajmujące się stosowaniem lub stanowieniem prawa, w tym: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska, Krajowa Administracja Skarbowa, jednostki prokuratury, sądy, bądź inne urzędy administracji publiczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe – reprezentowane przez osobę upoważnioną do zawierania porozumień w sprawie praktyk.


Student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyk.


Student odbywa praktyki w okresie od czerwca do października. Niemniej w uzasadnionych, odpowiednio udokumentowanych przypadkach, opiekun praktyk może wyrazić zgodę na odbywanie praktyk w innym terminie, pod warunkiem, że student w trakcie odbywania praktyk będzie wypełniać obowiązki wynikające z programu studiów, w szczególności uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.

Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyk.

Wydział nie ponosi kosztów związanych z odbywaniem praktyk przez studentów. Jak również studentowi odbywającemu praktyki nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do Wydziału. Praca studenta odbywającego praktyki na rzecz organizatora praktyk ma charakter nieodpłatny, chyba, że praktyka odbywa się w ramach pracy zawodowej (zarobkowej). W przypadku, gdy organizator praktyk zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyk, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyk a studentem, bez pośrednictwa Wydziału.


Zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest odbycie praktyk w pełnym wymiarze czasu wynikającym z planu studiów (4 tygodnie) oraz osiągnięcie efektów uczenia się określonych w sylabusie.

Student może odbyć praktykę jednorazowo w pełnym wymiarze lub odbyć ją w dwóch równych częściach.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora praktyk oraz na podstawie dziennika praktyk (druk opinii oraz dziennika praktyk stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Praktyk)

Ostateczne zaliczenie praktyk musi nastąpić przed dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.

 


RAMOWY PROGRAM PRAKTYK


Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Rozpatrywane są indywidualnie wnioski kierowane przez studentów zainteresowanych odbyciem praktyki.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/komunikaty-kwp-w-szcze/15977,Praktyki-studenckie.html


Morski Oddział Straży Granicznej – placówki Szczecin

Rozpatrywane są indywidualnie wnioski kierowane przez studentów zainteresowanych odbyciem praktyki

https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/studenckie-praktyki-zaw/1409,Warunki-przyjmowania-na-praktyki-studenckie-w-KGSG.html


Służba Więzienna

Rozpatrywane są indywidualnie wnioski kierowane przez studentów zainteresowanych odbyciem praktyki


Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie

Rozpatrywane są indywidualnie wnioski kierowane przez studentów zainteresowanych odbyciem praktyki


Student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyk.

W celu zawarcia porozumienia student zobowiązany jest do:

1) przygotowania dwóch egzemplarzy druku porozumienia o organizację praktyk dostępnego na stronie internetowej Wydziału lub w Dziale Obsługi Studenta

2) wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyk, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami, siedziby organizatora praktyk oraz terminu odbywania praktyk,

3) złożenia w Dziale Obsługi Studenta wypełnionych egzemplarzy porozumienia, podpisanych przez organizatora praktyk, celem uzyskania zgody opiekuna praktyk na odbycie praktyk u wskazanego organizatora.

Student zobowiązany jest dokonać wyżej wymienionych czynności w terminie do 30 czerwca w roku akademickim, w którym zamierza odbyć praktyki.

Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeśli osiągane w niej efekty uczenia się odpowiadają wymaganym efektom w programie studiów.

Przez pracę społeczną rozumie się także aktywne uczestnictwo w Klinice Prawa.

Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki.

Praca zaliczana na poczet praktyki może być wykonywana w szczególności na podstawie stosunku pracy lub w ramach umów prawa cywilnego.

Student jest zobowiązany udokumentować okres wykonywania pracy. W przypadku wykonywania pracy w mniejszym wymiarze niż określony w programie studiów o zaliczeniu tej pracy na poczet praktyki w części albo w całości decyduje prodziekan ds. studenckich po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk.

Wskazany już wcześniej ten sam okres pracy zawodowej lub społecznej może stanowić podstawę zaliczenia praktyk wyłącznie jeden raz.

 • Zapisy na praktyki do Prokuratury – okręg szczeciński

  Studenci kierunku Prawo zainteresowani odbywaniem praktyk w 2018 r. w jednostkach prokuratury z okręgu szczecińskiego proszeni są o wysłanie wiadomości email na adres katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r., ze wskazaniem imienia, nazwiska, roku studiów, preferowanego miesiąca odbywania praktyk (lipiec, sierpień, wrzesień lub październik) oraz miejscowości, w której znajduje się jednostka

 • Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przyjmuje na praktyki studentów wszystkich kierunków i lat studiów, a także absolwentów na staże absolwenckie. Warunkiem jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Praktyki i staże mogą być nieodpłatne lub odpłatne.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Sikorską tel. 91 459 61 39 mail magdalena.sikorska@zus.pl w celu ustalenia

 • Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

  W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja,

Opiekun praktyk programowych na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji:

dr Łukasz Dubiński

 

e-mail: lukasz.dubinski@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 66

ul. Narutowicza 17a
pok. 330

Organizator praktyk

Organizatorem praktyki dla studentów mogą być jednostki organizacyjne stosujące lub stanowiące prawo Internetu i ochrony informacji, w szczególności: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, kancelarie radcowskie, kancelarie komornicze, kancelarie podatkowe, kancelarie patentowe, urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe reprezentowane przez osobę upoważnioną do zawierania porozumień w sprawie praktyk.


Okres odbywania praktyki

Student odbywa praktyki w dowolnym czasie. Odbywanie praktyk nie zwalnia z zajęć akademickich.


Procedura organizacji praktyk

W celu realizacji obowiązku odbycia praktyki zawierane jest porozumienie pomiędzy Wydziałem a organizatorem praktyki. Student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyki.

W celu zawarcia porozumienia student zobowiązany jest do:
a) pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia w sprawie organizacji praktyki ze strony internetowej Wydziału albo z sekcji do spraw obsługi studenta,

b) wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,

c) złożenia w sekcji do spraw obsługi studenta wypełnionych egzemplarzy porozumienia, podpisanych przez organizatora praktyki, celem uzyskania zgody opiekuna praktyk na odbycie praktyki u wskazanego organizatora (opiekun parafuje porozumienie).


Zaliczenie praktyki

Podstawą zaliczenia praktyk jest odbycie praktyk w pełnym wymiarze czasu wynikającym z planu studiów oraz osiągnięcie efektów uczenia się określonych w sylabusie.

Student może odbyć praktykę jednorazowo w pełnym wymiarze lub odbyć ją w dwóch równych częściach.

 


RAMOWY PROGRAM PRAKTYK


Opiekun praktyk programowych na kierunku Prawo Medyczne:

mgr Daniel Kwiatkowski

e-mail: daniel.kwiatkowski@usz.edu.pl

ul. Narutowicza 17a
pok. 330

Wymiar i charakter praktyki

Wszyscy studenci kierunku Prawo medyczne (zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne) według programu studiów są zobowiązani do zaliczenia praktyki programowej w wymiarze 4 tygodni. Praktyka ma charakter obowiązkowy, jej zrealizowanie jest warunkiem ukończenia studiów. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu objętego programem studiów. Za praktykę przewidziane jest 5 pkt ECTS.


Okres odbywania praktyki

Praktyka odbywa się w okresie od zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w bezpośrednio następującym po nim semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, przy czym Państwo – jako studenci, możecie wystąpić z pisemnym wnioskiem do opiekuna (mgr Daniela Kwiatkowskiego) o zezwolenie na realizację praktyk w innym terminie, dogodnym dla Państwa, ale zgodnym z Regulaminem.

W związku z tym, że jesteście Państwo na studiach drugiego stopnia, praktykę powinniście zrealizować co do zasady po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów,   choćbyście nie uzyskali jeszcze ich zaliczenia, przy czym – co ważne – student może zrealizować praktykę w jednej części albo w dwóch częściach, o ile łącznie zrealizuje praktykę w wymiarze nie mniejszym niż określony w programie studiów dla danego kierunku.

UWAGA! W związku z tym, że pierwszy cykl studiów na kierunku Prawo medyczne rozpoczął się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, studenci nie mają obowiązku zrealizowania praktyk po semestrze letnim, ale po semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. W przypadku jakichkolwiek pytań, opiekun praktyk pozostaje do dyspozycji studentów.


Obowiązki studenta odbywającego praktykę

Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki przez dokonywanie w nim wpisów dotyczących czynności wykonywanych podczas praktyki. Dziennik praktyki po zakończonej praktyce jest akceptowany przez patrona lub przez inną osobę upoważnioną przez organizatora.


Organizator praktyk

Praktyki programowe odbywają się u organizatora praktyk. Organizatorami praktyk mogą być różnego rodzaju podmioty, w tym w szczególności: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelaria (adwokackie, radcowskie, notarialne, komornicze, podatkowe, patentowe), urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Mogą być to także różnego rodzaju firmy (np. praktyka w dziale prawnym). Generalnie praktykę można odbyć u takiego podmiotu, który umożliwi osiągnięcie efektów praktyki (ogólnie ujmując, zapoznanie się z praktycznym stosowaniem prawa).

Co do zasady jednak, Student może odbyć praktykę:

1) u organizatora wybranego z wykazu podmiotów, sporządzonego przez opiekuna w danym roku akademickim albo

2) u wybranego przez siebie innego organizatora, spoza wykazu, o którym mowa w pkt 1.


Terminy i procedura związana z organizacją i zaliczeniem praktyki

Podstawą zaliczenia praktyki jest odbycie jej w pełnym wymiarze czasu i osiągnięcie efektów uczenia się, określonych w sylabusie praktyki dla danego programu studiów. Organizator wystawia studentowi opinię o przebiegu praktyki, niezwłocznie po jej zakończeniu. Opinia następnie podpisywana jest przez patrona lub przez inną osobę upoważnioną do tego przez organizatora. Student w dalszej kolejności składa w sekcji ds. studenckich uzyskaną od organizatora opinię o przebiegu praktyki wraz z dziennikiem praktyki, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni, po otrzymaniu opinii. Opiekun co do zasady zalicza praktykę, biorąc pod uwagę pozytywną opinię o jej przebiegu i dziennik praktyki.


Indywidualne znalezienie i wybór organizatora praktyki

Jeżeli student wyraża wolę odbycia praktyki u organizatora wybranego indywidualnie, składa opiekunowi wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz porozumienia w sprawie organizacji praktyki podpisany przez upoważnionego do tego przedstawiciela wybranego przez siebie organizatora. Student wraz z porozumieniem, składa kopię umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawartej co najmniej na czas odbywania praktyki. Następnie, powinien złożyć dokumenty do sekcji ds. studenckich co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, jednak nie później niż 30 czerwca roku akademickiego, w którym zamierza odbyć praktykę.


Zaliczenie działalności w Klinice Prawa na poczet praktyki

Stwierdzenie osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, może nastąpić na podstawie działalności studenta wykonywanej w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W takim przypadku, do wniosku student załącza opinię sporządzoną przez osobę nadzorującą jego działalność w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


W razie jakichkolwiek problemów,  jako opiekun praktyk – jestem do Państwa dyspozycji, zarówno w kontakcie mailowym (daniel.kwiatkowski@usz.edu.pl), jak i telefonicznym.

 


RAMOWY PROGRAM PRAKTYK


 

 

 

  No results found for