Warunki ukończenia studiów

Warunki ukończenia studiów określają regulacje Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

Organizacja egzaminów dyplomowych w r.a. 2018/2019

 • Wymagania formalne dotyczące prac dyplomowych

  W dniu 28 września 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji US podjęła uchwałę dotyczącą formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej). Uchwała ta zawiera wymagania formalne dotyczące formatowania tekstu, obowiązkowych elementów składowych pracy, wzorów oświadczeń dołączanych do pracy oraz wyglądu strony tytułowej pracy.

  Uchwała Rady WPiA US nr 181/2017/2018  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).

  Wzory stron tytułowych dla poszczególnych kierunków studiów:
  strona tytułowa pracy dyplomowej – kier. Administracja
  strona tytułowa pracy dyplomowej – kier. Ekonomiczno-prawny
  strona tytułowa pracy dyplomowej – kier. Prawo

  Na stronie tytułowej pracy dyplomowej należy umieścić hasła w sposób bezpośredni identyfikujące tematykę pracy dyplomowej. Hasła powinny być zgodne z poniższym wykazem i należy uzgodnić je z promotorem.
  Wykaz haseł identyfikujących zakres przedmiotowy pracy dyplomowej

  W plikach do pobrania dostępne są także dwa oświadczenia (na jednej stronie), które należy podpisać i umieścić w pracy dyplomowej (jako następną stronę po stronie tytułowej).
  Pierwsze oświadczenie dotyczy tego, iż – zgodnie z obowiązującymi przepisami – w razie stwierdzenia plagiatu (poza odpowiedzialnością karną) można stracić uzyskany tytuł zawodowy.
  Drugie oświadczenie związane jest ze zgodą na udostępnianie pracy dyplomowej innym osobom, np. studentom, którzy w przyszłości będą pisali prace na podobny temat.
  Oświadczenie ze zgodą na udostępnianie pracy magisterskiej
  Oświadczenie z brakiem zgody na udostępnianie pracy magisterskiej

 • Złożenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym

  Pracę dyplomową należy przedłożyć promotorowi w postaci:

  • drukowanej (miękka oprawa, druk dwustronny);
  • pliku w formatach PDF i DOC (DOCX, ODT) na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive)

  w następujących terminach:

  • do 17 maja 2019 r. (egzaminy dyplomowe przeprowadzane od 10 czerwca 2019 r. do
   14 czerwca 2019 r.);
  • do 9 września 2019 r. (egzaminy dyplomowe przeprowadzane od 16 września 2019 r. do
   18 września 2019 r.)

  W przypadku przystępowania do egzaminu poza terminami wskazanymi w Zarządzeniu (np. studenci, którzy otrzymali zgodę na prolongowanie terminu złożenia pracy dyplomowej), praca powinna być przedłożona promotorowi nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Wynika to z konieczności dopełnienia wszystkich formalności związanych m.in. z przeprowadzeniem kontroli antyplagiatowej, sporządzenia ocen pracy dyplomowej oraz przygotowania dokumentów do egzaminu dyplomowego.

  Na pierwszej stronie pracy dyplomowej (stronie tytułowej) musi się znaleźć akceptująca adnotacja promotora, potwierdzająca dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

  Plik na nośniku elektronicznym i tekst pracy w postaci wydruku muszą być identyczne.

  Tekst oświadczeń dołączanych do pracy dyplomowej, również musi się znaleźć w pliku na nośniku elektronicznym.

  Aby mieć pewność, że plik i wydruk będą identyczne, należy najpierw zapisać gotową pracę w formacie PDF, a następnie ją wydrukować z tego pliku.

  Student (w terminie nie później niż na 14 dni przed egzaminem dyplomowym) składa w dziekanacie następujące dokumenty:

  • cztery zdjęcia w formacie 45×65 mm (lub pięć zdjęć, jeśli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku obcym);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom;
  • wypełnioną kartę obiegową (można ją pobrać TUTAJ);
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę dla Akademickiego Biura Karier (ankietę należy wypełnić na swoim profilu w systemie e-dziekanat, a następnie wydrukować);

  Indeks z kompletem wpisów z zaliczeń, egzaminów, praktyki studenckiej należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca br. (dotyczy osób, które podchodzą do egzaminu dyplomowego w I turze, tj. 10-14 czerwca) oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września br. (dotyczy osób, które podchodzą do egzaminu dyplomowego w II turze, tj. 16-18 września).


  Opłatę za dyplom należy uiścić na indywidualny numer konta. Indywidualny numer konta dostępny jest dla studenta w systemie e-dziekanat oraz wskazany jest w umowie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.
  Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. Informacje odnośnie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów dostępne są w zakładce Opłaty.


 • Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Praca dyplomowa przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego podlega sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antylagiatowym (dalej zwany JSA). Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w JSA wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

  W celu umożliwienia kontroli antyplagiatowej, student dostarcza promotorowi ostateczną wersję pracy dyplomowej w postaci drukowanej (miękka oprawa, druk dwustronny) oraz pliku na nośniku elektronicznym – format PDF i DOC (DOCX, ODT).

  Promotor wprowadza tekst pracy do analizy w JSA, a następnie generuje raport podobieństwa. Ostatecznie zaakceptowaną wersję pracy dyplomowej wraz z raportem oraz nośnikiem elektronicznym, promotor przekazuje do dziekanatu najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

   

  Wyciąg z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

  Art. 287. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania polecenia organu, który go powołał, lub powzięcia informacji o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego.
  1. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu w przypadku czynu polegającego na:
  • przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
  • rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania
  […]
  Art. 312. […]
  1. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 5, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.