Warunki ukończenia studiów

Warunki ukończenia studiów określają regulacje Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

Organizacja egzaminów dyplomowych w r.a. 2019/2020

Obrony będą odbywały się w terminach od 19.06.2020 do 22.07.2020, a następnie 14-25.09.2020

 ZARZĄDZENIE NR 29/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.

 • Wymagania formalne dotyczące prac dyplomowych

  W dniu 28 września 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji US podjęła uchwałę dotyczącą formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej). Uchwała ta zawiera wymagania formalne dotyczące formatowania tekstu, obowiązkowych elementów składowych pracy, wzorów oświadczeń dołączanych do pracy oraz wyglądu strony tytułowej pracy.

  Uchwała Rady WPiA US nr 181/2017/2018  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).

  Wzory stron tytułowych dla poszczególnych kierunków studiów:
  strona tytułowa pracy dyplomowej – kier. Administracja
  strona tytułowa pracy dyplomowej – kier. Ekonomiczno-prawny
  strona tytułowa pracy dyplomowej – kier. Prawo

  Na stronie tytułowej pracy dyplomowej należy umieścić hasła w sposób bezpośredni identyfikujące tematykę pracy dyplomowej. Hasła powinny być zgodne z poniższym wykazem i należy uzgodnić je z promotorem.
  Wykaz haseł identyfikujących zakres przedmiotowy pracy dyplomowej

  W plikach do pobrania dostępne są także dwa oświadczenia (na jednej stronie), które należy podpisać i umieścić w pracy dyplomowej (jako następną stronę po stronie tytułowej).
  Pierwsze oświadczenie dotyczy tego, iż – zgodnie z obowiązującymi przepisami – w razie stwierdzenia plagiatu (poza odpowiedzialnością karną) można stracić uzyskany tytuł zawodowy.
  Drugie oświadczenie związane jest ze zgodą na udostępnianie pracy dyplomowej innym osobom, np. studentom, którzy w przyszłości będą pisali prace na podobny temat.
  Oświadczenie ze zgodą na udostępnianie pracy magisterskiej
  Oświadczenie z brakiem zgody na udostępnianie pracy magisterskiej

 • Złożenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym

  Pracę dyplomową należy przedłożyć promotorowi w postaci:

  • drukowanej (miękka oprawa, druk dwustronny);
  • pliku w formatach PDF i DOC (DOCX, ODT) na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive)

  Praca powinna być przedłożona promotorowi nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Wynika to z konieczności dopełnienia wszystkich formalności związanych m.in. z przeprowadzeniem kontroli antyplagiatowej, sporządzenia ocen pracy dyplomowej oraz przygotowania dokumentów do egzaminu dyplomowego.

  Na pierwszej stronie pracy dyplomowej (stronie tytułowej) musi się znaleźć akceptująca adnotacja promotora, potwierdzająca dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

  Plik na nośniku elektronicznym i tekst pracy w postaci wydruku muszą być identyczne.

  Tekst oświadczeń dołączanych do pracy dyplomowej, również musi się znaleźć w pliku na nośniku elektronicznym.

  Aby mieć pewność, że plik i wydruk będą identyczne, należy najpierw zapisać gotową pracę w formacie PDF, a następnie ją wydrukować z tego pliku.

   

  Student składa w Dziale Obsługi Studenta następujące dokumenty:

  • cztery zdjęcia w formacie 45×65 mm (lub pięć zdjęć, jeśli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku obcym);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplomom;
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę dla Akademickiego Biura Karier (ankietę należy wypełnić na swoim profilu w systemie e-dziekanat, a następnie wydrukować);
  • nie obowiązuje karta obiegowa
  • każdy student, który chce otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów powinien zgłosić się do DOS (zgodnie z obowiązującymi zasadami, szczegóły na stronie https://dos.usz.edu.pl/narutowicza/)
  • pracę dyplomową recenzentowi przekazuje promotor (lub prosi o to seminarzystę) – obecnie w wersji elektronicznej.

   


  Opłatę za dyplom należy uiścić na indywidualny numer konta. Indywidualny numer konta dostępny jest dla studenta w systemie e-dziekanat oraz wskazany jest w umowie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.
  Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. Informacje odnośnie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów dostępne są w zakładce Opłaty oraz na stronie DOS: http://studenci.usz.edu.pl/oplaty-za-studia/.


 • Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Praca dyplomowa przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego podlega sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antylagiatowym (dalej zwany JSA). Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w JSA wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

  W celu umożliwienia kontroli antyplagiatowej, student dostarcza promotorowi ostateczną wersję pracy dyplomowej w postaci drukowanej (miękka oprawa, druk dwustronny) oraz pliku na nośniku elektronicznym – format PDF i DOC (DOCX, ODT).

  Promotor wprowadza tekst pracy do analizy w JSA, a następnie generuje raport podobieństwa. Ostatecznie zaakceptowaną wersję pracy dyplomowej wraz z raportem oraz nośnikiem elektronicznym, promotor przekazuje do dziekanatu najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

   

  Wyciąg z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

  Art. 287. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania polecenia organu, który go powołał, lub powzięcia informacji o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego.
  1. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu w przypadku czynu polegającego na:
  • przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
  • rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania
  […]
  Art. 312. […]
  1. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 5, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.