Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO PRACY NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE W W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.

 

 

Studia Podyplomowe Prawo Pracy I edycja, rok akademicki 2018/2019

Cel studiów oraz program kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie prawa pracy, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z tym, program studiów podyplomowych zakłada formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie lub poszerzy swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników.

Absolwent studiów uzyska ponadto interdyscyplinarne umiejętności w zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między innymi z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i handlowego. W odniesieniu do kompetencji społecznych efektem kształcenia studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w grupie oraz otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Ponadto efektem kształcenia jest wzrost świadomości słuchacza co do złożoności problematyki prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz w zakresie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, jak również umożliwienie realizacji aktywności zawodowej w obszarach związanych z prawem pracy, np. w działach kadr, jednostkach służby socjalnej, służby BHP. W procesie kształcenie uczestniczy Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako interesariusz zewnętrzny.

Program kształcenia obejmuje 11 przedmiotów w łącznym wymiarze 160 godzin.

Wykaz przedmiotów

 1. BHP
 2. Elementy prawa cywilnego i handlowego
 3. Ubezpieczenia społeczne
 4. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika oraz nadzór nad warunkami pracy
 5. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 6. Ochrona danych osobowych pracowników
 7. Prawo pracy w przepisach szczególnych
 8. Procesowe prawo pracy
 9. Stosunek pracy
 10. Zbiorowe prawo pracy
 11. Źródła i zasady prawa pracy

Plan studiów 2018/2019

Sylabusy

 

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków – sędziów, radców prawnych oraz inspektorów pracy.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

 

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

 

Kontakt:

Kierownik studiów – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 202
email: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 27

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Adriana Tomczyk
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 102
email: adriana.tomczyk@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 19