• 19 PAŹ 17

  dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: magda.tarnowska-sobecka@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 33

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 303

  Urlop do dnia:  8 maja 2019 r.

  Monografie

  1. Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002, ss. 222.
  2. Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss. 329.
  3. Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 178.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Udzielanie pomocy prawnej organom procesowym państw obcych (przez polskie sądy i prokuratorów (art. 588 k.p.k.) jako przejaw suwerenności państwa polskiego, (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności, Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005.
  2. Podstawy żądania przez organy ścigania informacji związanych z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym, (w:) J. Bryk, M. J. Lisiecki (red.), Skuteczność procesu wykrywczo – dowodowego a obowiązki i uprawnienia organów ścigania. Materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2006 (współautorzy Kaczorkiewicz D., Kowalska J.).
  3. Uprawnienia stron procesowych w świetle zasady kontradyktoryjności w procesie karnym, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Jarocin 2006.
  4. Laudacja Profesora Stanisława Stachowiaka, (w:) Gerecka – Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor Czepita S.).
  5. Wniosek o uchylenie lub zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego, (w:) Gerecka – Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  6. Różnice między dochodzeniem a śledztwem w zakresie czasu trwania postępowania przygotowawczego, (w:) G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski (red.), Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawa 2008.
  7. Prawo podejrzanego (oskarżonego) do składania wyjaśnień jako przejaw wolności w polskim procesie karnym, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  8. Udział lekarza w postępowaniu karnym, (w:) J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Print Group, Olsztyn-Szczecin 2009, s. 719-736.
  9. Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 269-281 (współautor D. Kaczorkiewicz).
  10. Immunitety zakrajowości jako wyłączenie jurysdykcji polskich sądów karnych wobec przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych państw obcych (art. 578 – 584 k.p.k.), (w:). T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 197-207.
  11. Przeobrażenia procedury w zakresie instytucji warunkowego umorzenia w postępowaniu przygotowawczym na przestrzeni lat w polskim procesie karnym, (w:) S. Piskulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Ormowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011, s. 523-529.
  12. Wkład Polaków w proces integracji europejskiej na przykładzie wybranych instytucji polskiego procesu karnego, (w:) J. Knopek, B. Polak (red.), Wkład Polaków w proces integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2012, s. 198-210 (współautor D. Kaczorkiewicz).
  13. Sytuacja małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska – Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 197-212 (współautor D. Kaczorkiewicz).
  14. Ochrona oskarżonego przed niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, s. 171-192 (współautor M. Brzezińska).
  15. Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy głównej, (w:) W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 207-220 (współautor M. Brzezińska).
  16. Granice stosowania kary pieniężnej w polskim procesie karnym, (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk – Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2013, s. 440-447 (współautor M. Brzezińska).
  17. Głos w dyskusji. Instytucja sędziego śledczego w polskim procesie karnym, (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1141-1147.
  18. Gwarancje oskarżonego związane z przeprowadzeniem dowodów w świetle zasady kontradyktoryjności po zmianach, (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 270-279 (współautor M. Brzezińska).
  19. Granice wydania (wykonania) europejskiego nakazu aresztowania, (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk – Grącka (red.), Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 – 30 (współautorzy M. Brzezińska, D. Kaczorkiewicz).
  20. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (w tym z 2013 roku), (w:) Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, D. Świeckiego, M. Zbrojewskiej, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 71-80.
  21. Uprawnienia osoby ściganej w drodze ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 489-497.
  22. Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.), (w:) R. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. T. Bieńkowska (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 468-473.
  23. Ogólna charakterystyka zadań wykonywanych przez prezesa sądu pierwszej instancji w postępowaniu karnym, (w:) J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra. hab. Stanisława Pikulskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 489-497.
  24. Sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem zgwałcenia w polskim procesie karnym, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 369-376 (współautor Żbikowska M.).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The European Arrest Warrant – Problems and Controversies Connected with Adapting the Polish Law to the Requirements of the Framework Decision of the Council of the European Union of 13.06.2002 r., (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Select Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 95-111 (współautor D. Kaczorkiewicz).
  2. Limits concerning issuance (execution) of the European arrest warrant, (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11-30 (współautorzy M. Brzezińska, D. Kaczorkiewicz).

   

  Artykuły

  1. O poręczeniu majątkowym… dane sprzed 12 lat, Nowości Państwa i Prawa NEWS 1994, nr 1/2.
  2. Papier wartościowy jako poręczenie, Nowości Państwa i Prawa NEWS 1994, nr 5-6.
  3. Istota i warunki stosowania poręczenia majątkowego – błędna interpretacja przepisów k.p.k., Rzeczpospolita 1995, nr 31.
  4. Akcje i udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jako przedmiot poręczenia majątkowego, Monitor Prawa Celnego 1996, nr 7.
  5. Środek zapobiegawczy zakazu opuszczania kraju (art. 235a k.p.k.), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, nr 3 – 4.
  6. Weksel jako przedmiot poręczenia majątkowego, Przegląd Sądowy 1996, nr 11-12.
  7. Zakazy i nakazy prawa celnego, Monitor Prawa Celnego 1996, nr 3.
  8. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wskazówki Podatkowe 1997, nr 7.
  9. Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu celnym, Monitor Prawa Celnego 1997, nr 2.
  10. Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym skarbowym, Monitor Prawa Celnego 1997, nr 7.
  11. Problemy przestępczości na Ziemiach Zachodnich i Północnych i pograniczu polsko – niemieckim, Acta Politica 1997, nr 8 (współautor Szóstak W.).
  12. Kompetencje rzeczowe organów Policji w sprawach o graniczne przestępstwa skarbowe ujawnione przez Straż Graniczną, Przegląd Sądowy 1999, nr 4, s. 122-130.
  13. Wzruszanie postanowień w przedmiocie poręczenia majątkowego w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 2001, nr 11.
  14. Pozaprocesowa funkcja środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo 2002, nr 11.
  15. Czek jako przedmiot poręczenia majątkowego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2.
  16. Prawo tymczasowo aresztowanego oskarżonego do kontaktowania się ze swoim obrońcą, Prokuratura i Prawo 2003, nr 12.
  17. Przesłuchanie pokrzywdzonego przestępstwem określonym w rozdziale XXV k.k., który w chwili czynu nie ukończył 15 lat (art. 185a k.p.k.), Przegląd Sądowy 2004, nr 10.
  18. Taktyka przesłuchania świadka-dziecka, pokrzywdzonego przestępstwem określonym w rozdziale XXV kodeksu karnego z 1997 r., Przegląd Sądowy 2005, nr 11-12.
  19. Wymagania formalne postanowienia oddalającego wniosek dowodowy w polskim procesie karnym, Prokuratura i Prawo 2005, nr 9.
  20. Uprawnienia oskarżonego świetle prawa do obrony, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8.
  21. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. WA 20/04, Prokuratura i Prawo 2007, nr 6.
  22. Udział osoby najbliższej w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 12.
  23. Formy dochodzenia rekompensaty za szkodę wyrządzoną przestępstwem w toku postępowania karnego, Przegląd Sądowy 2010, nr 1, s. 112-124 (współautor D. Kaczorkiewicz).
  24. Prawo Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami do wystąpienia w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Przegląd Sądowy 2010, nr 6, s. 62-68.
  25. Instytucja przedstawienia zarzutów i jej konsekwencje procesowe, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, nr 1, s. 139-150 (współautor D. Kaczorkiewicz).
  26. Utrwalanie czynności protokołowanych za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk (art. 147 k.p.k.), Ius Novum 2011, nr 4.
  27. Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 4, s. 91-105 (współautorzy M. Brzezińska, D. Kaczorkiewicz).
  28. Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym aresztowaniem, Białostockie Studia Prawnicze 2013, z. 13, s. 85-99 (współautor M. Brzezińska).
  29. Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 5-19.

   

  Podręczniki

  1. Prawo dewizowe, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Warszawa 1999 (współautor Huba W.).

   

  Recenzje

  1. Nitkowski, Rola policji w polskim postępowaniu karnym, Ars boni et aequi, Poznań 2011, ss. 400.
  2. Olszewski, Kumulacja procesowych ról uczestników postępowania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 295.
  3. Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy karnomaterialne i procesowe, pod red. I. Ramus, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014, ss. 201.
  4. Recenzja: Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, Tom XCIV, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ss. 414 (recenzja wspólna Łukasz Błaszczak, Teresa Dębowska-Romanowska, Marzena Dyjakowska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, A. Górczyńska, Maciej Gutowski, Ziemowit Kukulski, Maciej Marszał, Marian Mikołajczyk, Leszek Mitrus, Jerzy Skorupka, Sylwia Wojtczak, Wanda Wójtowicz).
  5. Recenzja książki: Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (recenzja wspólna Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Piotr Pogonowski, Łukasz Pohl).

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Dziecko w postępowaniu karnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie:  http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_post%C4%99powaniu_karnym