• 19 PAŹ 17

  dr Inga Oleksiuk

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: inga.oleksiuk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 21

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 104

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12:00–12:45
  Konsultacje: piątek, godz. 10.45 – 11.30

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 5 X, 19 X , 9 XI, 14 XII 2018 r., 25 I 2019 r. godz. 16.15 – 17.00

   

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA  US od października 2017 r.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rola nowych ruchów miejskich w tworzeniu prawa miejscowego, (w:) P.B. Zientarski, E. Mreńca (red.), Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-27-4 (współautor Karol Kostrzębski), str.101-122.

   

  Artykuły

  1. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), DOI: 10.18276/ais.2017.18-14, s. 245-262.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Geographical Indications and Traditional Specialities: Case Study of Poland, Problems of World Agriculture (Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW) 2018, volume 18 (XXXIII), number 3, polski tytuł czasopisma Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, eISSN 2544-0659, DOI: 10.22630/PRS.2018.18.3.81, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2018, s. 229-237 (współautor Agnieszka Werenowska). Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n3.pdf

   

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA  US

  Monografie

  1. Uczelnie XXI wieku Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji (współautorstwo), Warszawa 2005.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Aksjologiczne założenia autorsko-prawnej ochrony twórczości, (w:) Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, J. Adamowski  i in. (red. nauk.), Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Warszawa 2016.
  2. Pozycja rynkowa polskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle rozwoju Internetu, (w:) Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz (red. nauk.),  Warszawa 2016.
  3. Dzieła generowane komputerowo. Problem autorstwa, (w:) Dziennikarz – utwór – prasa. Księga pamiątkowa prof. B. Michalskiego, Uniwersytet Warszawski,  WDiNP, Warszawa 2014.
  4. Rozwój wolnej konkurencji w zakresie zbiorowego zarządzania  prawami autorskimi. Podstawowe problemy, (w:) Prawo autorskie a prawo konkurencji, K. Lewandowski (red. nauk.),  Poznań 2009.
  5. Wolność słowa na rynku nowych mediów,  (w:) Media i Polityka,  J. Sobczak, B. Hordecki  (red. nauk.)  INPiD, UAM,  Poznań 2009.
  6. Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach. Wprowadzenie do tematu, (w:) XXXVIII Zeszyt Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach,  I. Oleksiuk (red. nauk.),  Warszawa 2007.
  7. Wizja polskich uczelni w społeczeństwie globalnym (współautor), Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2006.
  8. Prawo do wypowiedzi a wolność od wypowiedzi w świetle rozwoju nowych mediów, (w:) Kulturowe instrumentarium wolności. Prawo. Prasa. Internet. Etyka obywatelska, J. Paradowski, Sz. Osowski (red. nauk.), INPiD UAM,  Poznań 2004.

   

  Artykuły

  1. Ochrona konkurencji na rynku praw autorskich – problem substytucyjności towarów i usług, Państwo i Prawo 2016, z. 2, s. 56-67.
  2. Narodowy, regionalny i światowy wymiar rynku praw autorskich w Internecie, Journal of Modern Science 2015, nr 2, s. 351-368.
  3. Nadużycie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzani prawami autorskimi i pokrewnymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 4, s. 27-32.
  4. Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2015, nr 2, s. 85-102.
  5. Problematyka równoległego stosowania prawa autorskiego i prawa antymonopolowego wobec organizacji zbiorowego zarządzania  prawami autorskimi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 1, s. 18-23.
  6. Ochrona dobrego imienia w Internecie, Państwo i Prawo 2005, z. 11, s. 62-71.
  7. Granice społecznej tolerancji. Kierunki zmian w swietle rozwoju nowych mediów. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2005, nr 2, s. 227-236,  http://inpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2005_2/sp-5-2-14.pdf
  8. Twórczość u progu sztucznej inteligencji. Zagadnienia autorskoprawne, Studia Medioznawcze 2003, nr 3 (13).
  9. Prawa i wolności osobiste w Internecie, Studia Medioznawcze 2002, nr 4, s. 66-73.
  10. Wolność wypowiedzi w Internecie, Studia Medioznawcze 2000, nr 1, s. 97-108.
  11. Rozpowszechnianie wypowiedzi politycznych w Internecie w okresie kampanii wyborczych na tle rozwiązań instytucjonalno-prawnych w USA,  Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Biuletyn:  Konferencje i Seminaria.  Rola mediów w kampanii wyborczej  2000, nr 11, s. 113-124.
  12. Prawo do prywatności w Internecie,  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr 3, s. 11-19.

   

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach. XXXVIII Zeszyt Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. Wprowadzenie i redakcja  naukowa  I. Oleksiuk, Warszawa 2007.