• 24 PAŹ 17

  dr hab. Ewa Gajda, prof. US

  Stanowisko: Kierownik Katedry

  e-mail: ewa.gajda@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 23

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 213

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje: 

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

  Monografie

  1. Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym, Toruń 2001 UMK, ss. 251 (Wyd. 2 UMK Toruń 2012).
  2. Justyniańskie źródła prawne i pozaprawne w papirusach i inskrypcjach VI-VII w. oraz w apokryfach według źródeł VI-XVI w., TNOiK, Toruń 2013, ss. 274.

   

  Podręcznik zawierający edycję tekstów źródłowych

  1. Łacińska terminologia prawnicza Ignorantia iuris nocet, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Wydanie 1, Toruń 2014, ss. 691 (współautor Lubińska Bożena, 50% praw autorskich). ISBN 978-83-7285-729-3.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Summum supplicium za przestępstwo manicheizmu – dlaczego?, (w:) H. Kowalski, M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym państwie rzymskim. Lublin, 18.XI.1994 r., UMCS Lublin 1996, s. 95-100.
  2. Prawne aspekty „rozwodu” w doktrynie prawosławnej a wybrane zagadnienia katolickiej nierozerwalności małżeństwa, (w:) Bronisław Czech (red.), Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy Sądzie Wojewódzkim, Katowice 1996, s. 257-269.
  3. Zakres podmiotowy przeszkody mixtae religionis według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, (w:) Honeste vivere … Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, pod red. E. Gajdy, A. Sokali, UMK Toruń 2001, s. 343-355.
  4. Katolickie prawo wschodnie o małżeństwach mieszanych na tle prawa powszechnego i łacińskiego prawa partykularnego (od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.), (w:) Danuta Janicka, Ryszard Łaszewski (red.), Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, TNOiK Toruń 2001, s. 111-124.
  5. Władysław Bojarski (1931-2000), (w:) Quinque Doctores. Kierownicy Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945-2000), pod red. A. Sokali, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 83-99  (współautor A. Sokala).
  6. Krótki rys historii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, (w:) S. Salmonowicz, M. Sobczak (red.), Ze Złotej Księgi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 13-34.
  7. Elementy teologii w prawie rzymskim IV-V w. Uwagi na marginesie Henotkionu Zenona i Listu Justyniana (C. I. I. 8), (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 59-73.
  8. Canonista sine legibus nihil. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 17-35. ISBN 978-83-60833-80-3.
  9. Między polityką a religią. Cezaropapizm za Justyniana? In honorem ilustrissimi professoris Marianum Kallas, (w:) W. Żyłko (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu polskiego. Księga jubileuszowa dedykowana w 80. rocznicę urodzin Profesora Mariana Kallasa, Warszawa 2018, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 215-232.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Some aspects of mixed marriage licence validity, (w:) Maria Zabłocka, Jerzy Krzynówek, Jakub Urbanik, Zuzanna Służewska (red.), Au-dela des frontieres. Mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz. T. 1, Wydawnictwo Liber Warszawa 2000, s. 221 – 234.
  2. Canonista sine legibus nihil. From the jurisdiction of Roma Rota in cases of invalidity of marriage, (w:) D. Janicka (red.), Judiciary and society between privacy and publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 345-368. ISBN 978-83-231-5387-6.
  3. Elements of theology in Roman law. On Zenon’s Henoticon and Justinian’s letter (CJ. I.I.8), (w:) Z. Benincasa, J. Urbanik (red.), Mater Familias. Scritti Romanistici per Maria Zabłocka, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement XXIX, Warszawa 2016, Wydanie 1, Druk i oprawa Sowa Sp. z o.o., s. 191-206. ISBN 978-83-938425-9-9.
  4. The Danger of professing unorthodox Religion in Justinian’s law. Remarks on a few „Dialogues of Justinian”. In memoriam illustrissimi Professoris Janusz Sondel, (w:) D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski (red.), Semper Fidelis, Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, Kraków 2017, Poligrafia Salezjańska, ISBN 978-83-65323-36-1, s. 95-106.

   

  Artykuły

  1. Przeszkoda różnicy wyznania (mixta religio) katolików obrządku łacińskiego z prawosławnymi w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku, Acta UNC Prawo 1994, nr 34 s. 15-29.
  2. Doniosłość wschodniej kodyfikacji Jana Pawła II w aspekcie kan. 1 CIC i kan. 1 CCEO, Studia Prawno-Ekonomiczne 2011, nr 83, s. 63-101.
  3. Problem prawno – teologiczny credo Justyniana I w poezji bizantyjskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej, Studia Prawnicze KUL 2014, nr 1 (57), s. 23-59.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Bazyli Masciuch e ilsuo „Cierkovne pravo suprużje […]”. Le prime note della ricerca, Studia Iuridica Toruniensia 2010, t. 7, s. 162-186.

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego, TNOiK, Toruń 2004, ss. 418 (Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego, Wyd. 2, TNOiK, Toruń 2005, ss. 431).
  2. Prawo wyznaniowe. Excerpta 1. Wspólnoty religijne i ich osoby prawne, TNOiK, Toruń 2012, ss. 274.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Hasło encyklopedyczne. Bojarski Władysław, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. Tom I Prawa Świata Antycznego, pod red. B. Sitka, W. Wołodkiewicza, Wydawca Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2014, s. 111.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Honeste vivere … Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, UMK Toruń 2001, ss. 639 (red. wsp. Andrzej Sokala).
  2. Łacińska terminologia prawnicza Ignorantia iuris nocet, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Wydanie 1, Toruń 2014, ss. 691 (red. E. Gajda).

   

   Recenzje

  1. Recenzja książki: Księga Jubileuszowa Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki, pod redakcją Piotra Niczyporuka, Anny Tarwackiej, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 320. ISBN 978–83–62813–40–7 (recenzja wspólna Andrzej Sokala).

   

  Sprawozdania

  1. Toruń 2001.11.19. Prezentacja Księgi pamiątkowej ku czci Profesora Władysława Bojarskiego „Honeste vivere’ …”, Zeszyty Prawnicze UKSW 2002, nr 2.2., s. 228 – 229.