• 13 LIS 19

  dr Radek Wasilewski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: radek.wasilewski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 40

  pok. 314

   

  Monografie

  1. Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-744-8, ss. 456.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Stypendium doktoranckie w świetle Ustawy 2.0 oraz przepisów dotychczasowych, (w:) M. Radajewski, R. Chęciński (red.), Nauka i szkolnictwo wyższe w przededniu wejścia w życie Ustawy 2.0. Tom I: Pracownicy, Doktoranci, Studenci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, ISBN 978-83-65599-20-9, s. 287-308.
  2. Zamówienia publiczne jako instrument polityki innowacyjnej samorządu, (w:) L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek (red.), Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-383-0, s. 85-98.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny, Nr 1(111)/2020, ISSN 1426-6989, s. 21-35.
  2. Zarządzenie asystenta sędziego w świetle nowelizacji postępowania cywilnego, Prawo w Działaniu 2020, nr 44, DOI: 10.32041/pwd. 4408, ISSN: 2657-4691 (wersja online), ISSN 2084-1906, s. 173-185. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/1270/