• 03 PAŹ 18

  dr Mateusz Tomczyk

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: mateusz.tomczyk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 32

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

   

   

  (zatrudniony 1.10.2018 r.)

  Monografie

  1. Karalne przywłaszczenie autorstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-425-6, ss. 194.

  Artykuły w języku polskim

  1. Plagiat naukowy, a karalny plagiat – rozważania de lege lata z perspektywy konstytucyjnego wymogu określoności znamion typu czynu zabronionego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 2 (60), ISSN 2082-1212, s. 261-277. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/60/ppk6016.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. “Penitentiary hope” or the Hope of a Prisoner in Polish Penitentiary Policy in the Perspective of Legislative Postulates for the Introduction of Unconditional Life Imprisonment, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2019, Tom XII, Nr 2, ISSN 1899-7694, s. 201-211. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2_2019.html.

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły

  1. Foto-clubbing. Aspekty prawne, Edukacja Humanistyczna, Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, Szczecin 2012, nr 1/26, s. 171-179.
  2. Społeczne niebezpieczeństwo, jako cecha faktyczna karalnego przywłaszczenia autorstwa lub karalnego wprowadzenia w błąd co do autorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prawo 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, nr 89, s. 110-138.
  3. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni, Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, nr 14, s. 106-120.
  4. Zasada nullum crimen sine lege certa i jej ograniczenia na tle języka etnicznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny UAM, Poznań 2018, z. II, s. 101-114.