• 01 LIP 21

  dr hab. Maciej Jońca, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor

  e-mail: maciej.jonca@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 23

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 213

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo rzymskie, w tym rzymskie prawo karne
  .
  W swojej pracy naukowej skupia się zwłaszcza na historii prawa rzymskiego oraz różnorakich drogach jego oddziaływania na świat współczesny. Prawnik i historyk sztuki. Profesor uczelni zajmujący się prawem rzymskim.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2007 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt. „Parricidium w prawie rzymskim”;  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2014 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie monografii pt. „Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo rzymskie, doktryny polityczno-prawne, prawo administracyjne Rzymian;
  • seminaria dyplomowe.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2015 – 2021 – kierownik Katedry Prawa Rzymskiego KUL;
  • 2010 – 2017  – wykładowca prawa rzymskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

  Monografie

  1. Rzymskie prawo karne. Instytucje, Wydawnictwo Werset, Lublin 2021, ISBN 978-83-67064-10-1, ss. 218.

  Rec. W. Kosior, Zeszyty Prawnicze 22.3 (2022), s. 311-316. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/10412/9802

  Rec. A. Pikulska-Radomska, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 15.4 (2022), s. 645-647. Tekst dostępny na stronie: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/Ahead-of-Print/Tom-15-Zeszyt-4-2022/art/22524/

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Personae – res – actiones. Rozmowy o prawie rzymskim i historii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ISBN 978-83-8061-950-0, ss. 347.

  Rec. J. Kulawiak-Cyrankowska, Studia Prawno-Ekonomiczne 122 (2022), s. 81-86. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1671/1509

  Leksykony, słowniki, encyklopedie

  1. Dębiński A., Jońca M., Kuryłowicz M., Leraczyk I., Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia,  red. M. Jońca, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8235-778-3, ss. 327.

  Rec. B. Zalewski, Studia Prawnicze KUL 1 (93) 2023, s. 247-249. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/14544/13801

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych

  1. Multa turbat temeritas fortunae. Zwei Briefe vom Hetman Stanisław Żółkiewski in Sachen David Hilchen, (w:) Letters, Law and Court in Polish Livonia. The case of David Hilchen, red. K. Viiding, H. Siimets-Gross, T. Hoffmann, LIT Verlag, Münster 2022, ISBN 978-3-643-14589-5, s. 279-294.

  Przekłady

  1. Izydor z Sewilli. O prawach, przeł. A. Dębiński, M. Jońca, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ISBN 978-83-8061-938-8, ss. 158.

  Rec. M.N. Faszcza, Zeszyty Prawnicze 22.2 (2022), s. 281-287. Tekst dostępny na stronie:  https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/10034/8767

  Artykuły

  1. Nieznana korespondencja Tadeusza Zielińskiego z Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Meander 76 (2021), DOI: 10.24425/meander.2021.138775, ISSN 0025-6285, s. 149-159. Tekst dostępny na stronie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/138775/edition/121332/content
  2. Ostatnie referencje: Przemysław Dąbkowski o Janie Kamińskim, Polonia Inter Gentes 2 (2021), ISSN 2719-8871, s. 59-74. Tytuł dostępny na stronie: M.-Jońca-Ostatnie-referencje-Przemysław-Dąbkowski-o-Janie-Kamińskim-Polonia-Inter-Gentes-2021-nr-2-s.-59-74.pdf (instytutandersa.org.pl)
  3. Unikatowy sarkofag młodego mediolańskiego adwokata z czasów rzymskich, Zeszyty Prawnicze 22.1 (2022), DOI: 10.21697/zp.2022.22.1.01, ISSN 1643-8183, s. 7-24. Tytuł dostępny na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/issue/view/779.
  4. „Szanowny Panie Kolego”. Listy Jana Adamusa do Jana Kamińskiego z lat 1929–1932, Studia Prawno-Ekonomiczne 123 (2022), DOI: 10.26485/SPE/2022/123/2, ISSN 0081-6841, s. 27-42. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1709/1529
  5. Pechowiec ze szkoły Juliusza Makarewicza. Rzecz o doktorze Adamie Sadowskim, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 4.2 (2021), ISSN 2657-7984, s. 588-595. Tytuł dostępny na stronie: https://glosprawa.pl/artykul-247/pechowiec-ze-szkoly-juliusza-makarewicza-rzecz-o-doktorze-adamie-sadowskim
  6. Ksiądz Stanisław Płodzień i jego „Rzymski proces cywilny” (BU KUL, rkps 1443A), Zeszyty Prawnicze 22.4 (2022), DOI: 10.21697/zp.2022.22.4.05, ISSN 1643-8183, s. 93-110. Tytuł dostępny na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/11237

  Recenzje

  1. Dawid Kostecki, The philosophy of law by Marian Ignacy Morawski SJ, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, pp. 309, Studia Prawnicze KUL 92.4 (2022), DOI: 10.31743/sp.13835, ISSN 1897-7146, s. 147-150. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13835/13116.

  Sprawozdania

  1. Międzyuczelniane Seminarium Naukowe „Acta publica probant se ipsa? Archiwalia w badaniach historycznoprawnych”. 4 czerwca 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 15.4 (2022), DOI: 10.4467/20844131KS.22.043.16740, ISSN 2084-4115, s. 617-619. Tytuł dostępny na stronie: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/Ahead-of-Print/Tom-15-Zeszyt-4-2022/art/22522/

  Inne

  1. Konsultacja naukowa publikacji: Jan Stanisław Łoś, Szkice z historii kultury, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, ISBN 978-83-67064-50-7, ss. 255.
  2. Konsultacja naukowa publikacji: Jan Stanisław Łoś, Recenzje i polemiki, Wydawnictwo Werset, Lublin 2022, ISBN 978-83-67064-49-1, ss. 225.
  3. Wywiad: Jońca M., du Plessis P., Mamy swoje miejsce, Zeszyty Prawnicze 22.4 (2022), DOI: 10.21697/zp.2022.22.4.12, ISSN 1643-8183, s. 255-267. Tytuł dostępny na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/11246/9772
  4. Przygotowanie do druku i opracowanie redakcyjne: Jan Stanisław Łoś, Prawo XII tablic, Głos Prawa Przegląd Prawniczy Allerhanda 5.2 (2022), ISSN 2657-7984, poz. 29. Tytuł dostępny na stronie: https://www.glosprawa.pl/artykul-284/prawo-xii-tablic

Accessibility Toolbar