Bezpośrednio po egzaminie dyplomowym

Bezpośrednio po zdanym z pozytywnym wynikiem egzaminie dyplomowym, student zobowiązany jest zgłosić się do Sekcji ds. Studenckich i oddać legitymację studencką.


Wydanie dyplomu ukończenia studiów

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu oraz dwa odpisy dyplomu w języku polskim i dwa odpisy suplementu w języku polskim, zwane dalej „kompletem dokumentów”. Na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów, jeden z odpisów dyplomu ukończenia studiów jest wydawany w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach).

Jeżeli tuż po egzaminie potrzebne jest Państwu potwierdzenie ukończenia studiów, Sekcja ds. Studenckich może wystawić stosowne zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Wydanie kompletu dokumentów ukończenia studiów jest bezpłatne dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i w latach następnych.

Uczelnia wydaje absolwentowi komplet dokumentów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Accessibility Toolbar