Bezpośrednio po egzaminie dyplomowym

Bezpośrednio po zdanym z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest zgłosić się do Działu Obsługi Studenta i oddać legitymację studencką. Z chwilą uzyskania stopnia magistra/licencjata przestajecie Państwo być studentami i, niestety, tracicie związane z tym uprawnienia.
Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której po ukończeniu studiów I stopnia wyrażacie Państwo wolę studiowania na studiach II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Szczeciński. W takiej sytuacji po egzaminie składacie Państwo w Dziale Obsługi Studenta stosowne pisemne oświadczenie.

Wydanie dyplomu ukończenia studiów

Dyplom ukończenia studiów wydawany jest po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie dyplomowym. Wydanie takiego dokumentu trwa około trzech tygodni od dnia złożenia egzaminu. Termin ten wynika z przyczyn formalnych: po przygotowaniu dyplomu przekazywany on jest do Rektoratu, do podpisania przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Dopiero wtedy można go wydać absolwentowi. Absolwent otrzymuje oryginał dyplomu, dwa odpisy oraz jeden egzemplarz suplementu do dyplomu, zawierający szczegółowe informacje o przebiegu studiów, uzyskanych ocenach, praktykach studenckich.

Jeżeli tuż po egzaminie potrzebne jest Państwu potwierdzenie ukończenia studiów, Dział Obsługi Studenta może wystawić stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie takie jest do odebrania zazwyczaj następnego dnia. Wynika to z konieczności wprowadzenia informacji o przebiegu i wyniku egzaminu do systemu komputerowego.

Odpis dyplomu i suplement do dyplomu w języku obcym

Uczelnia wydaje studentowi odpis dyplomu w języku obcym tylko na podstawie wniosku studenta, pobierając za to dodatkową opłatę.
Jako, że procedura wydania takiego odpisu jest identyczna, jak w przypadku dyplomu w języku polskim, dlatego doradzamy, by taki wniosek złożyć wcześniej, razem z pozostałymi dokumentami składanymi przed egzaminem. Wtedy wszystkie dokumenty będą gotowe w jednym terminie.

Accessibility Toolbar