Jakość kształcenia (wybrane informacje)

 

W celu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzono Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
Systemem objęto:
1) studentów;
2) słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
3) doktorantów;
4) pracowników Wydziału uczestniczących w procesie kształcenia oraz pozostałe podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale.

Działania podejmowane w ramach systemu zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu kształcenia, wdrożenia polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Obejmują w szczególności:
1) sposób weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
2) sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów w trybie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);
3) ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;
4) wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni;
5) działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

Działania realizowane są przez:
1) Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia (pod przewodnictwem prof. dra hab. Piotra Łaskiego);
2) Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia:
a) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Prawo (pod przewodnictwem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US);
b) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Administracja (pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Ofiarskiej, prof. US);
c) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Ekonomiczno-prawny (pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Bałabana);
d) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – studia III stopnia na kierunku Prawo (pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Święch-Kujawskiej, prof. US).

Elementem systemu jest Biuro Organizacji, Nauki i Kształcenia. Natomiast nadzór nad systemem sprawuje Dziekan.

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia należy m.in.:
1) opiniowanie, przed uchwaleniem przez Radę Wydziału Prawa i Administracji, programu studiów każdego nowego kierunku, przedstawionego przez Zespół Kierunku;
2) opiniowanie programu studiów studiów trzeciego stopnia;
3) opiniowanie programu studiów studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
4) opracowywanie planów i harmonogramów działań naprawczych;
5) opracowywanie raportów z ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne;
6) inicjowanie działań projakościowych;
7) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;
8) nadzór nad podaniem do publicznej wiadomości programów studiów.

Do zakresu działania poszczególnych Zespołów Kierunku należą:
1) opracowywanie i doskonalenie programu studiów zgodnie z wymogami prawa i przedstawianie ich Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i Programów Kształcenia;
2) dokonywanie okresowego przeglądu programu studiów oraz warunków realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów;
3) opracowywanie wewnętrznych procedur weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu;
4) analiza warunków i trybu rekrutacji na kierunek;
5) analiza funkcjonowania elementów systemu dbałości o wysoki poziom kadry dydaktycznej;
6) wstępna analiza ankiet studenckich;
7) propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych;
8) przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów.

Biuro Organizacji, Nauki i Kształcenia m.in.:
1) uczestniczy w procesie ankietowania studentów;
2) prowadzi bazy danych dotyczące badań naukowych i ich efektów;
3) sprawuje kompleksową obsługę Katedr, w tym prowadzi ewidencję obsady zajęć dydaktycznych i rozlicza nauczycieli akademickich z wykonania pensum;
4) ustala harmonogram hospitacji zajęć oraz kompletuje sprawozdania z przebiegu hospitacji;
5) gromadzi dokumentację okresowej oceny pracowników badawczo­­‑dydaktycznych, dydaktycznych, badawczych;
6) obsługuje Zintegrowany System Informatyczny w szczególności element Programy studiów w podsystemie Egeria Edukacja;
7) kompletuje sylabusy do poszczególnych przedmiotów;
8) kompletuje dane dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów.

 

Przydatne linki:

 1. Polska Komisja Akredytacyjna: http://www.pka.edu.pl/
 2. Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.bjk.usz.edu.pl/
 3. Dział Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dk.usz.edu.pl/
 4. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.abk.univ.szczecin.pl/
 5. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu/
 6. The European Higher Education Area (EHEA): http://www.ehea.info/
 7. The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk/en
 8. Instrukcja wyszukiwania czasopism i materiałów w bazach Web of Science oraz Scopus zamieszczona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego: https://bg.szczecin.pl/przewodnik-po-czasopismach/
 9. Strona ORCID: https://orcid.org

 

Wybrane akty prawne normujące jakość kształcenia:

I.  powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 2153).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 r. poz. 2218) (obowiązuje od 29.11.2018 r.).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1837) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) (obowiązuje od 3.11.2018 r.).
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2152) (obowiązuje od 17.11.2018 r.).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 335) (obowiązuje od 22.2.2019 r.).
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496).

II.  wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną:

 1. Uchwała nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wraz z załącznikami).

III.  wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Uchwała nr 179/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie liczebności grup na studiach trzeciego stopnia.
 2. Uchwała nr 180/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania indywidualnego planu i programu studiów dla studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zasad powoływania opiekuna naukowego dla studentów osiągających wybitne wyniki w nauce, a także dla studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 3. Uchwała nr 181/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
 4. Uchwała nr 182/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach kierunków: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny oraz z innych kierunków w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunki: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Uchwała nr 183/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US.
 6. Uchwała nr 184/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).
 7. Uchwała nr 185/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przypadków uprawniających do ubiegania się o indywidualną organizację studiów.
 8. Uchwała nr 186/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US.
 9. Uchwała nr 187/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Uchwała nr 188/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zajęć o charakterze informacyjnym niepodlegających ocenie.
 11. Uchwała nr 189/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie sposobu wyliczania rocznej średniej ważonej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 12. Uchwała nr 190/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
 13. Uchwała nr 191/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie realizowania części programu studiów w innej uczelni krajowej albo zagranicznej.
 14. Zarządzenie nr 8/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 15. Zarządzenie nr 15/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 16. Zarządzenie nr 27/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 17. Zarządzenie nr 29/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 18. Zarządzenie nr 41/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 19. Uchwała nr 10/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 20. Uchwała Rady WPiA US nr 86/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Uchwała nr 12/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja II stopnia.
 22. Uchwała nr 13/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

IV. wewnętrzne (ogólnouczelniane):

1) Uchwała nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (Statut stanowiący załącznik do uchwały obowiązuje od 1.10.2019 r.)
2) Uchwała nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych
3) Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.  (poprzedzona uchwałą nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.). Obowiązuje nie dłużej niż do 1.10.2019 r.
4) Uchwała nr 18/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim (obowiązuje od 1.10.2018 r. Nie dłużej niż do 1.10.2019 r.).
5) Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników.
6) Zarządzenie nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
7) Zarządzenie nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku.
8) Zarządzenie nr 112/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
9) Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.|
10) Zarządzenie nr 114/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Szczecińskim oraz obowiązku informacyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.
11)Uchwała nr 4/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie założeń tworzenia i funkcjonowania szkół doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego.
12) Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
13) Uchwała nr 49/2019 Senatu US z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim.
14) Zarządzenie nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
15) Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.
16) Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.
17) Uchwała nr 96/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (uchwała dotyczy kierunku administracja – studia I stopnia oraz kierunku administracja – studia II stopnia).
18) Uchwała nr 100/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (uchwała dotyczy kierunku prawo, studia stacjonarne oraz niestacjonarne).
19) Uchwała nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim (obowiązuje od początku roku akademickiego 2019/2020).
20) Uchwała nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych.
21) Zarządzenie nr 99/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim.
22) Zarządzenie nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim.
23) Zarządzenie nr 101/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (wraz z załącznikami).
24) Zarządzenie nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego porozumienia z prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
25) Zarządzenie nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego.
26) Zarządzenie nr 132/2019 Rektora US z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim (z załącznikiem).