• Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie zachęca studentów oraz absolwentów do odbycia praktyk. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują następujące formy praktyk: – realizowane na podstawie umowy podpisanej między uczelnią a ZUS; (wzór takiej umowy, jak też program i inne dokumenty wymagane przy realizacji konkretnej praktyki przedstawia Zakładowi i uzgadnia z Zakładem uczelnia), – realizowane na podstawie

 • Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przyjmuje na praktyki studentów wszystkich kierunków i lat studiów, a także absolwentów na staże absolwenckie. Warunkiem jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Praktyki i staże mogą być nieodpłatne lub odpłatne.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Sikorską tel. 91 459 61 39 mail magdalena.sikorska@zus.pl w celu ustalenia

 • Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

  W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja,

 • Oferta pracy w Kancelarii Adwokackiej Zbigniew Barwina

  Kancelaria adwokacka poszukuję aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego lub absolwenta prawa, który byłby zainteresowana pracą w  kancelarii. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego w młodym i dynamicznym zespole. Chętnie nawiążemy współpracę z osobą dysponującą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.   Proszę Panie lub Panów aplikantów adwokackich i radcowskich oraz absolwentów prawa o przesyłanie ofert pocztą

 • Składanie opinii po zakończeniu praktyk

  Przypominamy wszystkim studentom, odbywającym praktyki programowe, że niezwłocznie po zakończeniu praktyk, opinię wraz z dziennikiem praktyk (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Dziekanacie właściwym dla kierunku i roku studiów.

 • Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie zachęca studentów oraz absolwentów do odbycia praktyk. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują następujące formy praktyk: – realizowane na podstawie umowy podpisanej między uczelnią a ZUS; (wzór takiej umowy, jak też program i inne dokumenty wymagane przy realizacji konkretnej praktyki przedstawia Zakładowi i uzgadnia z Zakładem uczelnia), – realizowane na podstawie

 • Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przyjmuje na praktyki studentów wszystkich kierunków i lat studiów, a także absolwentów na staże absolwenckie. Warunkiem jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Praktyki i staże mogą być nieodpłatne lub odpłatne.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Sikorską tel. 91 459 61 39 mail magdalena.sikorska@zus.pl w celu ustalenia

 • Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

  W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja,

 • Oferta pracy w Kancelarii Adwokackiej Zbigniew Barwina

  Kancelaria adwokacka poszukuję aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego lub absolwenta prawa, który byłby zainteresowana pracą w  kancelarii. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego w młodym i dynamicznym zespole. Chętnie nawiążemy współpracę z osobą dysponującą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.   Proszę Panie lub Panów aplikantów adwokackich i radcowskich oraz absolwentów prawa o przesyłanie ofert pocztą

Czy można odbywać praktyki w innym terminie niż lipiec-październik?

Praktyki w miesiącach listopad – czerwiec można odbywać za zgodą opiekuna praktyk. W celu uzyskania zgody należy kontaktować się z opiekunem praktyk drogą mailową. Warunkiem wyrażenia zgody przez opiekuna praktyk jest zapewnienie złożone przez studenta, że odbywanie praktyk w ww. terminie nie będzie kolidowało z zajęciami na uczelni oraz nie będzie wykorzystywane jako usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Jaki jest wymiar godzin praktyk?

Liczba godzin praktyk określona jest w Planie studiów indywidualnie dla każdego kierunku studiów i może różnić się dla poszczególnych lat studiów na danym kierunku.

Sylabus dla Praktyki programowej oraz Regulamin praktyk nawiązują do wymiaru praktykw liczbie 160 h. Jeżeli Plan studiów obejmuje inną liczbę godzin (np. 45h), student uzyska zaliczenie praktyk po odbyciu tej liczby godzin praktyk. W takim przypadku praktyki nie muszą obejmować okresu 4 tygodni. Decydujące znaczenie ma wymiar godzin.

Czy można odbywać praktyki w innym mieście, niż Szczecin?

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, praktyki można odbywać w dowolnym miejscu na terenie kraju, jak również poza granicami kraju. W przypadku odbywania praktyk za granicą, celem uzyskania zaliczenia konieczne jest przedłożenie opinii oraz dziennika praktyk w języku polskim lub też w języku obcym – z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Kiedy można uzyskać wpis zaliczenia praktyk do indeksu?

Po zakończeniu praktyk należy złożyć w Dziekanacie opinię wraz z dziennikiem praktyk. Opiekun praktyk dokonuje wpisów do indeksu raz w roku w listopadzie, gdy indeksy są złożone w Dziekanatach. W szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie wpisu wcześniej (np. z uwagi na zbliżający się termin ukończenia studiów), należy zgłosić się bezpośrednio do Opiekuna praktyk z wypełnionym indeksem, opinią oraz dziennikiem praktyk.

Wpis zaliczenia praktyk dokonywany jest wyłącznie w indeksie na s. 82.

Co należy zrobić aby uzyskać zaliczenie pracy na poczet praktyk?

W Dziekanacie należy złożyć podanie do opiekuna praktyk (wzór podania w zakładce Dokumenty). Do podania należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że:

 • praca była wykonywana co najmniej w wymiarze godzinowym odpowiadającym wymiarowi godzin praktyk określonym w planie studiów
 • czynności wykonywane w czasie pracy były związane z programem obowiązującym na danym kierunku studiów

Dokumentem potwierdzającym ww. okoliczności może być w szczególności umowa, zaświadczenie, opinia, certyfikat itp.  – podpisany przez pracodawcę.

Informacje ogólne

Zasady odbywania praktyk programowych określa uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz stanowiący Załącznik 1 do ww. uchwały Regulamin praktyk studenckich.

Organizatorem praktyk dla studentów mogą być: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelarie adwokackie, notarialne, radcowskie, komornicze, urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe albo przedsiębiorcy, których działalność odpowiada profilowi studiowanego kierunku, reprezentowane przez osobę upoważnioną do zawierania porozumień w sprawie praktyk.

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla III albo IV roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla III albo IV roku studiów.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Administracja mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Administracja mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I roku studiów.

Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Zapisy na praktyki

Student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyk. Pomiędzy Wydziałem a organizatorem praktyk zawierane jest porozumienie. W celu zawarcia porozumienia student zobowiązany jest do:

 1.  pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia o organizację praktyk ze strony internetowej Wydziału (zakładka Dokumenty) albo z dziekanatu,
 2. wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,
 3. złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia celem uzyskania zgody opiekuna praktyk na odbycie praktyki u wskazanego organizatora.

Student zobowiązany jest dokonać wymienionych czynności w terminie do 30 czerwca roku akademickiego, w którym zamierza odbyć praktyki.

Po zawarciu porozumienia o organizację praktyk, opiekun praktyk zleca pracownikowi dziekanatu wystawienie imiennego skierowania na praktykę oraz wysłanie do organizatora praktyki.

Pracownik dziekanatu przed wystawieniem imiennego skierowania na praktykę może poprosić studenta o okazanie dokumentu potwierdzającego ważność zawartej umowy o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Student ma obowiązek stawić się w ustalonym terminie w miejscu odbywania praktyki.

Zaliczenie praktyki

Podstawą zaliczenia praktyki jest odbycie praktyki w pełnym wymiarze czasu wynikającym z programu studiów oraz osiągniecie efektów kształcenia określonych w sylabusie.

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora praktyki oraz na podstawie dziennika praktyki. Wzór opinii oraz dziennika praktyki do pobrania w zakładce Dokumenty.

Student zobowiązany jest do złożenia opinii w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk oraz do wypełnienia w indeksie (s. 82) odpowiednich rubryk związanych z odbytą praktyką: miejsca odbywania praktyki i czasu jej trwania.

Na druku opinii musi znajdować się pieczęć nagłówkowa organizatora praktyk oraz podpis i pieczątka osoby, która opinię sporządzała. Opinia, która nie spełnia ww. wymogów, nie może stanowić podstawy zaliczenia praktyki.

Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki, w którym samodzielnie dokonuje opisu czynności wykonywanych podczas praktyki. Wpisy w dzienniku praktyki wymagają zatwierdzenia przez organizatora praktyki.

Zaliczenie praktyki potwierdza się w indeksie poprzez:

 1. wpisanie oceny wystawionej przez patrona praktyki, jeżeli zgodnie z programem studiów dla praktyki przewidziane jest zaliczenie z oceną,
 2. wpisanie noty „zaliczono” (zal.), jeżeli zgodnie z programem studiów dla praktyki przewidziane jest zaliczenie bez oceny, a także w przypadku, gdy studentowi zalicza się pracę na poczet praktyki.

Ocena wystawiona przez patrona stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez opiekuna praktyk.

 Ocena wystawiona przez patrona nie jest wliczana do średniej ocen.

Praktyce programowej przypisuje się punkty ECTS. Punkty ECTS za odbytą praktykę wliczane są do limitu punktów ECTS ostatniego semestru studiów, chyba że program studiów stanowi inaczej. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu.

 

Ostateczne zaliczenie praktyki musi nastąpić przed dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.

Przedmioty realizowane w ramach modułu Praktyczny program edukacyjny

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej, Rozprawya sądowej lub Negocjacje jako sposobu rozwiązywania sporów, realizowanych w ramach Praktycznego programu edukacyjnego, nie mają obowiązku realizowania praktyk programowych, jeżeli plan studiów przewiduje praktykę  jako element Praktycznego programu edukacyjnego.

W ramach Praktycznego Programu Edukacyjnego (w niektórych planach studiów) istnieje możliwość wyboru m.in. Studenckiej Poradni Prawnej oraz praktyk studenckich. Przedmioty te wybiera się alternatywnie. Studenci dokonując wyboru i uzyskując zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej mają zaliczony Praktyczny Program Edukacyjny.

Wpis do indeksu oceny z zaliczenia Studenckiej Poradni Prawnej (lub innego przedmiotu z modułu Praktyczny program edukacyjny) jest wystarczający, nie ma potrzeby „przepisywania” tej oceny na zaliczenie praktyk studenckich.

Jeżeli plan studiów przewiduje praktykę zawodową jako osobną pozycję planu, obok Praktycznego programu edukacyjnego, należy uzyskać zaliczenie praktyki oraz jednego przedmiotu z Praktycznego programu edukacyjnego.

Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeżeli osiągane w niej efekty kształcenia odpowiadają wymaganym w programie kształcenia. Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki.

 

Praca zaliczana na poczet praktyki może być wykonywana na podstawie: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia albo umowy-wolontariatu.

Należy udokumentować okres zatrudnienia, w jednorazowym wymiarze czasu odpowiadającego czasowi praktyki przewidzianej programem studiów.

 

Zaliczenie pracy zawodowej odbywa się na wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie/zawarcie umowy cywilnoprawnej;
 • zakres obowiązków, jeżeli umowa o pracę/umowa cywilnoprawna nie zawiera tych informacji.

Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki należy złożyć w Dziakanacie. Decyzję o zaliczeniu pracy na poczet praktyk programowych podejmuje opiekun praktyk.

 

Wzór wniosku znajduje się w sekcji „Podania

Funkcję opiekuna praktyk programowych sprawuje

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak.

Kontakt: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
Pokój 202, budynek przy ul. Narutowicza 17a
tel: 91 444 28 27
W semestrze letnim r.a. 2017/2018 konsultacje i dyżur odbywają się w czwartki godz. 11:00 – 13:00.

Dokumenty dotyczące praktyk (porozumienie, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, opinia wraz z dziennikiem praktyk, podanie o zaliczenie pracy na poczet praktyk) należy składać w Dziekanacie właściwym dla kierunku i roku studiów.