• 20 PAŹ 17

  dr Małgorzata Weronika Greßler

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: malgorzata.gressler@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 40

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 314

  Urlop od 4.09.2017 do 15.01.2019

  Urlop od 4.09.2017 do 15.01.2019

  Monografie

  1. Etyczne ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w prawie polskim i niemieckim, Wydawnictwo Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Szczecin 2011, ss. 275.
  2. Greßler Małgorzata Weronika, Osiejewicz Joanna,  Mucha Krzysztof,  „Poland”. In International Encyclopaedia of Laws: Energy Law, Suppl. 60 (2017), Kurt Deketelaere, Bram Delvaux (red.), Wydawca Kluwer Law International B.V., The Netherlands, 2017,  ISBN 978-90-411-1405-1, wydanie 1, ss. 192. Publikacja elektroniczna  (autorstwo rozdziałów: Regulatory Framework Concerning Electricity, Interaction Between Energy Law and Tax Law).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Przedsiębiorstwo rodzinne osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim w prawie niemieckim (w:) M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności  Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 243 – 259.
  2. Wybrane problemy związane z transformacją energetyczną w Niemczech (w najnowszym orzecznictwie tego państwa) (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 179 – 193.
  3. Źródła prawa, a dobre obyczaje w prawie gospodarczym (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 203 – 214.
  4. Wartości środowiskowe w wybranym niemieckim orzecznictwie gospodarczym, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 131-137. ISBN 978-83-7972-070-5.
  5. Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego – zagadnienia węzłowe, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 19-29. ISBN 978-83-7972-075-0.
  6. Wybrane rozwiązania prawne dotyczące wydobywania gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w systemie legislacyjnym Niemiec, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 60-72. ISBN 978-83-7972-075-0.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Der Markt der neuen  Bestattungstechnologien – ausgewählte wirtschaftliche und ethische Aspekte unter Berücksichtigung der Polnischen Rechtslage, (w:) J. Osiejewicz (red.), The Law of New Technologies in the International Dimension, Wydawca Universitätsverlag Regensburg, Regensburg 2017, ISBN  978-3-86845-149-8, s. 155-166.

   

  Artykuły

  1. Aspekty bioetyczne w prawie gospodarczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 20 (współautor R. Sowiński R.).
  2. Prostytucja w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 20.
  3. Uwagi o wolności wyboru zawodu w prawie niemieckim, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 435 – 451.
  4. Uwagi o wolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w prawie Republiki Białorusi, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 79 – 103.
  5. Wykładnia terminu „swoboda przedsiębiorczości” (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 103 – 126.
  6. Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 31 – 45.
  7. Szczelinowanie hydrauliczne w systemie prawa niemieckiego – uwagi ogólne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 9-13.
  8. Moralność publiczna jako wyznacznik treści pojęcia wolność gospodarcza, Prawo kanoniczne 2015, nr 2 (58), s. 163-178.
  9. Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 117-134.
  10. Termin „scientology chuch” w translacji języka prawnego w perspektywie języka kościelnego, Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, Przegląd 2017, Tom 24: 4, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ISSN 2080-4814 s. 57-67. Publikacja elektroniczna na stronie: https://portal.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/home
  11. Procedura Espoo w niemieckim porządku prawnym – zagadnienia węzłowe,  Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 4 (20), DOI:10.18276/ais.2017.20-06, s. 93-106. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/763/

   

  Podręcznik, skrypt

  1. Roszczenie o dostęp do informacji oraz obowiązek mistrzowski jako przykłady instytucji prawnych służących ochronie konsumenta w Niemczech, Grin Verlag, München 2011, ss. 43.

   

  Recenzje w języku polskim

  1. R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 565. Recenzja. Państwo i Prawo 2013, nr 10, s. 118 – 119.

   

  Recenzje w języku obcym

  1. Die Verwaltung der Prostitution – artykuł recenzyjny, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych  2011.