• 23 PAŹ 17

  mgr Łukasz Buczek

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: lukasz.buczek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 75

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304b

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 13.00,
  Konsultacje: czwartek, godz. 16:45–17:45

  Tygodniowy rozkład zajęć - mgr Łukasz Buczek

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2017 r., III KK 422/17 [o obiektywnej niemożliwości działania jako okoliczności wyłączającej umyślność], Palestra 2018, nr 5, s. 76-80.
  2. Warunek wykonalności zachowania się człowieka stawiany normowanemu przez prawo zachowaniu jako konsekwencja konstytucyjnej zasady proporcjonalności, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2018, nr 3, s. 36-42. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://kpse.pl/node/369.
  3. O chociażby nieumyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu z art. 177 § 1 k.k. w aspekcie struktur wypowiedzi dyrektywalnych prawa karnego, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-14, s. 299-318. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14649/.

   

  Publikacje sprzed zatrudnienia na WPiA US (1.10.2017 r.) (afiliowane na rzecz WPiA US)

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2016 r., III K 16/16 (w którym przypisano Markowi M., ps. Oczko oraz Markowi D., ps. Duduś pomocnictwo do zabójstwa w zamiarze ewentualnym), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 129-138, ISBN 978-83-7518-817-2.
  2. Nieletni w wieku powyżej lat 15 jako sprawca przestępstwa tzw. czynnej napaści (art. 223 § 2 k.k.), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 53-63, ISBN 978-83-7518-817-2.
  3. Postępowanie dowodowe przed sądem ad quem w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, (w:) J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), Wrocław 2016, s. 35-45, ISBN 978-83-944504-2-7.
  4. Rola trzeciego sektora w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 2, Lwów – Warszawa 2016, s. 343-350, ISBN 978-617-7193-59-2.
  5. Roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przy kontroli lotniskowej, (w:) P. Bieś-Srokosz, M. Mazgaj (red.), Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, Częstochowa 2016, s. 11-21, ISBN 978-83-7455-506-7.

  Artykuły

  1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2.
  2. Zmiany naprawcze w instytucji kary łącznej (w art. 85 par. 3 k.k.) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 r. – próba oceny, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, 2016, z. 4, s. 151-168.