• 23 PAŹ 17

  mgr Anna Mylokosta

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: anna.mylokosta@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 37

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje:

  Brak przydziału zajęć w semestrze zimowym r.a. 2017/2018.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Prawo do poszanowania życia prywatnego w świetle obowiązku szczepień ochronnych, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 150-154 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Implementacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w Polsce, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 73-87.
  3. Rola pełnomocnika w postępowaniu karnym po 1 lipca 2015 r., (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 19-24. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jako środek ochrony praw i wolności jednostki, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-877-7, s. 186-201.