Organizacje Studenckie

Studenckie Koła Naukowe

 • Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego "Lege Artis"

  KNPiPC Lege Artis

  Koło naukowe „Lege Artis” powstało z myślą o studentach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego. W swojej działalności skupiamy się głownie na zagadnieniach szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego, a na naszych spotkaniach poruszane są tematy, które w praktyce budzą wiele kontrowersji.
  Koło „Lege Artis” reaktywowało swoją działalność w roku akademickim 2014/2015. Naszym opiekunem naukowym jest mgr Aleksandra Klich.

  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane członkostwem do kontaktowania się z nami poprzez maila: legeartis.wpiaus@gmail.com, a resztę do śledzenia naszych wydarzeń. Zachęcajcie również znajomych do polubienia naszej strony!

 • Koło Naukowe Nauk Penalnych Ultima Ratio

  KNNP Ultima Ratio

  Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” jest to organizacja studencka działająca od 2012 r. przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, skupiająca w swych szeregach osoby zainteresowane naukami penalnymi, a zwłaszcza prawem karnym materialnym i procesowym, kryminologią, kryminalistyką oraz medycyną sądową.

  Prowadzenie działalności naukowej i kulturowej wśród społeczności akademickiej oraz propagowanie wiedzy z zakresu nauk penalnych są głównymi celami działalności Koła. Cele te realizowane są zwłaszcza poprzez organizację konferencji naukowych, debat, wykładów naukowych, szkoleń oraz konkursów tematycznych dla braci studenckiej.

  Niezwykle istotny jest aspekt samodoskonalenia się członków Koła, który jest realizowany poprzez organizację sesji lokalnych oraz uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich odbywających się w innych ośrodkach akademickich, a nadto dzięki partycypowaniu w tworzeniu czasopism i monografii naukowych.

  Opiekun Koła:
  dr Marta Jasińska, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Kontakt: ultimaratio.wpiaus@gmail.com

 • Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS

  KNPF FiskUS

  Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS zajmuje się szeroko pojmowaną problematyką prawa finansowego, podatkowego bankowego.

  Opiekunem koła jest doktora Ewa Kowalewska, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA US

  Kontakt: fiskus@mec.univ.szczecin.pl

 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska

  Loko KNPOŚ

  Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pracą w kole do zgłaszania się na adres poczty koła: knpos.wpia.szczecin@gmail.com

  Koło Naukowe Prawa Ochrony środowiska działa pod opieką merytoryczną prof. M Górskiego, natomiast jego opiekunem jest mgr A. Ogonowska.

  Statutowymi celami i zadaniami koła są:
  1. edukacja studentów w zakresie prawa ochrony środowiska,
  2. promowanie Uczelni,
  3. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
  4. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów Uczelni,
  5. rozwijanie międzynarodowych kontaktów, poprzez współpracę naukową,
  6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  7. zawiązywanie współpracy ze studentami z innych wydziałów Uczelni oraz z innych uczelni w kraju, celem organizowania wymian poglądów, wspólnych konferencji, przedsięwzięć naukowo-badawczych.

   

  ZAPRASZAMY!

 • Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego

  KNPRiS Cor Civilia

  Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego zostało zarejestrowane dnia 2 września 2013 roku. Opiekunem Koła Naukowego jest obecna Pani Prodziekan ds. studenckich dr Katarzyna Anna Dadańska.

  Naszym celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, rozwijanie umiejętności organizacyjnych członków Koła oraz promowanie naszej Uczelni. Cele te chcemy realizować m. in. poprzez organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji oraz publikowanie artykułów naukowych.

  Członkami Koła mogą być wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Kontakt: kolo.pris.wpiaus@gmail.com

 • Administracyjne Koło Naukowe

  Administracyjne KN

  Administracyjne Koło Naukowe powstało w grudniu 2012 roku z inicjatywy studentów III roku prawa. Pomysłodawcą stworzenia AKN był Patryk Madej.

  AKN jest zrzeszeniem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowanych prawem administracyjnym. AKN działa przy Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, a jego opiekunem naukowym jest dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak.

  Działalność Administracyjnego Koła Naukowego to przede wszystkim przygotowywanie projektów związanych z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem administracyjnym. Są to między innymi: Tydzień Edukacji Administracyjnej, Konkurs Prawa Administracyjnego, Szkolenie Administracyjnoprawne.

  Kontakt: akn.zarzad@gmail.com

 • Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego

  KNPGP

  W roku 2012 rozpoczęło działalność Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego, którego Opiekunem jest prof. US, dr hab. Rajmund Molski. Zadania statutowe Koła skupiają się wokół szerzenia wiedzy na temat prawa gospodarczego publicznego oraz rozwijania życia naukowego, także poprzez rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. Koło chce realizować te cele poprzez organizację debat i konferencji naukowych, organizację szkoleń i paneli dyskusyjnych, działalność naukową i kulturalną, współpracę z organizacjami studenckimi a także współpracę z podmiotami gospodarczymi.

  Kontakt: knpgpszczecin@gmail.com

 • Koło Naukowe ProLepsis

  KN ProLepsis

  Koło Naukowe Prolepsis zajmuje się problematyką interpretacji (wykładni) prawa i redagowania tekstów prawnych. W obszarze zainteresowań jego członków znajdują sie także inne zagadnienia z szeroko pojmowanej teorii prawa, metodologii prawa i prawoznawstwa. Nasze spotkania mają charakter teoretyczno-merytoryczny. Wszystko po to, by móc jak najlepiej potrafić w praktyce zastosować dyrektywy interpretacyjne, którymi rządzi się wykładnia prawa. Umiejętność odtwarzania norm prawnych z przepisów prawnych, którą nabędziemy po naszych spotkaniach, z pewnością okaże się niezbędna w dalszym toku studiów, jak i w pracy zawodowej.
  Pojęcia rozczłonkowania syntaktycznego i treściowego norm w przepisach prawnyc, quasi-idiomatyczności wyrażeń tekstu prawnego, kondensacji norm w przepisach prawnych nie będą nam obce (i straszne)!

  Kontakt: prolepsis@mec.univ.szczecin.pl

 • Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego

  KNPST

  Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego działa od stycznia 2015 r. pod opieką dr Ewy Koniuszewskiej.

  Celem działalności Koła jest:

  1. pogłębianie (upowszechnianie) wiedzy prawniczej, zwłaszcza z zakresu prawa samorządu terytorialnego, a także pozostających z nim w związku innych dziedzin nauk prawno-administracyjnych;

  2. wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym;

  3. prowadzenie prac badawczych w celu nabycia  przez członków Koła znacznego stopnia samodzielności poznawczej;

  4. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;

  5. propagowanie tematyki samorządu terytorialnego w środowisku studenckim;

  6. współpracę  z  innymi  kołami  naukowymi,  zajmującymi  się problematyką samorządu terytorialnego.

  Realizacja tego celu następuje przez: inicjowanie i organizowanie spotkań o charakterze naukowym i konferencji naukowych; przygotowywanie publikacji naukowych; współpracę z instytucjami zajmującymi się problematyką samorządu terytorialnego; kontakty naukowe ze środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą; współpracę z innymi organizacjami studenckimi; organizowanie konkursów o tematyce związanej z działalnością Koła.

   

  Kontakt: kn.samorzad@gmail.com

 • Koło Naukowe „CogitUS” im. Dostojewskiego, Sołżenicyna i Tołstoja

  KN CogitUS

  Zajmujemy się etyką i filozofią prawa oraz etyką zawodów prawniczych, ale nie tylko! Interesują nas zagadnienia pryncypialne, jak i te bardziej złożone. Interesuje nas człowiek i to, co człowiek jest w stanie stworzyć. Jesteśmy ludźmi z pasją, którzy nie boją się wyrażać swoich poglądów, a czasem nawet się pokłócić. Lubimy analizować i odkrywać nowe obszary, opierając się na różnych aspektach np. prawa, psychologii, filozofii. Naszymi patronami są Dostojewski, Sołżenicyn i Tołstoj – znakomici pisarze artyści, ale i ludzie, którzy szerokim spektrum swojego umysłu, milowym krokiem wyprzedzili rzeczywistość.

  Kontakt: cogit.us@op.pl

 • Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego

  KNPCiH

  Koło naukowe powstało w dniu 17 lipca 2012 r. pod nazwą Koło Naukowe Prawa Handlowego. Opiekunem Koła od momentu powstania do dnia 22 stycznia 2017 r. był Pan prof. dr hab. Zbigniew Kuniewicz.

  Od 23 stycznia 2017 r. funkcję opiekuna sprawuje
  dr Katarzyna Malinowska-Woźniak.

  W trakcie działalności w latach 2012 – 2013 koło organizowało spotkania naukowe, debaty, dyskusje.
  Obecnie koło naukowe zostało reaktywowane pod nazwą Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego.

  Celami i zadaniami Organizacji są:
  1) edukacja studentów w zakresie prawa cywilnego i handlowego,
  2) promowanie Uniwersytetu Szczecińskiego,
  3) prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
  4) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów Uczelni,
  5) rozwijanie międzynarodowych kontaktów, poprzez współpracę naukową,
  6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  7) zawiązywanie współpracy ze studentami z innych wydziałów Uczelni oraz z innych uczelni w kraju, celem organizowania wymian poglądów, wspólnych konferencji, przedsięwzięć naukowo-badawczych.

  Kontakt: kolonaukowe.prawohandlowe@gmail.com

 • Szczeciński Klub Debat

  SzczKlDebat

  Szczeciński Klub Debat zajmuję się propagowaniem idei debat w Szczecinie jak i na terenie całego Pomorza Zachodniego. Debatą nazywamy uporządkowany format dyskursu publicznego, tak samo o debacie możemy powiedzieć „sztuką rozmowy ”. Spotkania SKD opiewają o zdobywanie umiejętności argumentacji, nauk o wystąpieniach publicznych oraz sztuką retoryczną i erystyczną.  Uczestniczmy w takich projektach jak Turnieje IPN czy Team Europe  „art of the debate”. Szkolimy także i jesteśmy sędziami w ramach debat szkół średnich i akademickich. Bierzmy udział w największym turnieju debat w Polsce jakim są Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich lub Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Okfordzkich.

  Kontakt: skdebat.us@gmail.com