Jakość kształcenia (wybrane informacje)

W celu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzono Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

Systemem objęto:

1) studentów;

2) słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

3) doktorantów;

4) pracowników Wydziału uczestniczących w procesie kształcenia oraz

pozostałe podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale.

 

Działania podejmowane w ramach systemu zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu kształcenia, wdrożenia polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Obejmują w szczególności:

1) sposób weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;

2) sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów w trybie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

3) ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;

4) wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni;

5) działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

 

Działania realizowane są przez:

1) Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia (pod przewodnictwem prof. dra hab. Łukasza Pohla);

2) Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia:

 1. a) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Prawo (pod przewodnictwem dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego);
 2. b) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Administracja (pod przewodnictwem dr hab. prof. US Małgorzaty Ofiarskiej);
 3. c) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Ekonomiczno-prawny (pod przewodnictwem prof. zw. dra hab. Andrzeja Bałabana);
 4. d) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – studia III stopnia na kierunku Prawo (pod przewodnictwem dr hab. prof. US Katarzyny Święch-Kujawskiej).

 

Elementem systemu jest Biuro Organizacji, Nauki i Kształcenia. Natomiast nadzór nad systemem sprawuje Dziekan.

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia należy m.in.:

1) opiniowanie, przed uchwaleniem przez Radę Wydziału Prawa i Administracji, programu kształcenia każdego nowego kierunku, przedstawionego przez Zespół Kierunku;

2) opiniowanie programu kształcenia studiów trzeciego stopnia;

3) opiniowanie programu kształcenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

4) opracowywanie planów i harmonogramów działań naprawczych;

5) opracowywanie raportów z ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne;

6) inicjowanie działań projakościowych;

7) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;

8) nadzór nad podaniem do publicznej wiadomości programów kształcenia.

 

Do zakresu działania poszczególnych Zespołów Kierunku należą:

1) opracowywanie i doskonalenie programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa i przedstawianie ich Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i Programów Kształcenia;

2) dokonywanie okresowego przeglądu programu kształcenia oraz warunków realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów;

3) opracowywanie wewnętrznych procedur weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu;

4) analiza warunków i trybu rekrutacji na kierunek;

5) analiza funkcjonowania elementów systemu dbałości o wysoki poziom kadry dydaktycznej;

6) wstępna analiza ankiet studenckich;

7) propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych;

8) przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów.

Biuro Organizacji, Nauki i Kształcenia m.in.:

1) uczestniczy w procesie ankietowania studentów;

2) prowadzi bazy danych dotyczące badań naukowych i ich efektów;

3) sprawuje kompleksową obsługę Katedr, w tym prowadzi ewidencję obsady zajęć dydaktycznych i rozlicza nauczycieli akademickich z wykonania pensum;

4) ustala harmonogram hospitacji zajęć oraz kompletuje sprawozdania z przebiegu hospitacji;

5) gromadzi dokumentację okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;

6) obsługuje Zintegrowany System Informatyczny w szczególności element Programy kształcenia w podsystemie Egeria Edukacja;

7) kompletuje sylabusy do poszczególnych przedmiotów;

8) kompletuje dane dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów.

 

Przydatne linki:

1) Polska Komisja Akredytacyjna: http://www.pka.edu.pl/

2) Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.bjk.usz.edu.pl/

3) Dział Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dk.usz.edu.pl/

4) Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.abk.univ.szczecin.pl/

5) European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu/

6) The European Higher Education Area (EHEA): http://www.ehea.info/

7) The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk/en

 

Wybrane akty prawne normujące jakość kształcenia:

I. powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 882).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520) (uchylone 1.10.2016 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696) (wchodzi w życie 1.10.2017 r.).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. 2014 r. poz. 1302).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586).
 11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594).
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256).

 

II. wewnętrzne (wydziałowe):

 1.  Uchwała nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 2. Uchwała nr 41/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Zarządzenie nr 24/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich.
 5. Zarządzenie nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów.
 6. Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zajęć o charakterze informacyjnym nie podlegających ocenie.
 7. Zarządzenie nr 5/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 8. Uchwała nr 15/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US.
 9. Uchwała nr 17/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Uchwała Rady Wydziału nr 46/2016/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.
 11. Uchwała nr 16/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
 12. Uchwała nr 146/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
 13. Uchwała Nr 145/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).
 14. Uchwała nr 30/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

III. wewnętrzne (ogólnouczelniane):

 1. Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (poprzedzona uchwałą nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.).
 2. Uchwała nr 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
 3. Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.
 4. Uchwała nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwala programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (poprzedzona uchwałą nr 24/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających).
 5. Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim.
 6. Uchwała nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.
 7. Uchwała nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich (z dniem 1 października 2017 r. zostanie uchylona uchwałą nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego).
 8. Uchwała nr 34/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Uchwała nr 72/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich.
 10.  Zarządzenie nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskiem Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 11. Zarządzenie nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa).
 12. Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia.
 13. Zarządzenie nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych.
 14. Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego dnia z 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.
 15. Uchwała nr 35/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji.
 16. Uchwała nr 31/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Ekonomiczno-prawnego prowadzonego łącznie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Wydziale Prawa i Administracji.
 17. Uchwała nr 84/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 18. Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 166/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim).
 19. Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 20. Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia l8 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.
 21. Zarządzenie nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Bazy Osiągnięć Pracowników.
 22. Zarządzenie nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie dokumentowania i rozpowszechnia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 24. Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim.
 25. Uchwała nr 155/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017).
 26. Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 27. Zarządzenie nr 78/2006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier.
 28. Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia Biura ds. osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.
 29. Zarządzenie nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przekazywania pisemnych prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych.

 

IV. wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną:

 1. Uchwała nr 3/2016 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 listopada 2016 r. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wraz z załącznikami).

 

V. Wybrane akty archiwalne (uchylone):

 1. Zarządzenie Dziekana WPiA nr 12/2010/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia wydane na podstawie zarządzenia nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.
 2. Zarządzenie Dziekana WPiA nr 8/2012/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania członków Zespołu Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia (kierunek Ekonomiczno-prawny).
 3. Zarządzenie Dziekana WPiA nr 8/2013/2014 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania członków Zespołu Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia (studia III stopnia na kierunku Prawo).
 4. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów US.
 5. Uchwała nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (uchylona 25.2.2016 r.).
 6. Uchwała nr 93/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US (uchylona 1.10.2015 r.).
 7. Uchwała nr 63/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (uchylona 1.10.2015 r.).
 8. Uchwała nr 69/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich (uchylona 1.10.2016 r.).
 9. Uchwała nr 23/2012 Senatu Uniwersytetu, Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 40/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego). Regulamin utracił moc 1.10.2015 r.
 10. Uchwała nr 103/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zapisów na seminaria magisterskie (uchylona 1.10.2015 r.).
 11. Uchwała nr 102/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania tematów prac magisterskich oraz zmian tematów prac magisterskich (uchylona 1.10.2015 r.).
 12. Uchwała Rady Wydziału nr 47/2013/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 110/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 47/2013/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich). Uchylona 3.3.2017 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558). Uchylone 1.10.2017 r.
 14. Uchwała nr 101/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej (licencjackiej i dyplomowej). Uchylona 1.10.2015 r.
 15. Uchwała nr 136/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US (uchylona 6.10.2017 r.).
 16. Uchwała Rady Wydziału nr 144/2014/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 109/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 144/2014/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) (uchylona 6.10.2017 r.).
 17. Zarządzenie nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia (uchylone 23.10.2017 r.).
 18. Uchwała nr 43/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego” (wprowadza zmiany w uchwale nr 39/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie „Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego”) (uchylone 17.11.2017 r.).
 19. Uchwała nr 32/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (uchylona 15.12.2017 r.).