Jakość kształcenia – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Jakość kształcenia (wybrane informacje)

 

W celu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzono Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

Systemem objęto:

 1.  studentów;
 2. słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 3. doktorantów;
 4. pracowników Wydziału uczestniczących w procesie kształcenia oraz pozostałe podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale.

 Działania podejmowane w ramach systemu zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu kształcenia, wdrożenia polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Obejmują w szczególności:

 1.  sposób weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
 2. sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów w trybie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 3. ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;
 4. wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni;
 5. działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

Działania realizowane są przez:

 1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia (pod przewodnictwem prof. dra hab. Łukasza Pohla);
 2. Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia:
  a) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Prawo (pod przewodnictwem dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego);
  b) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Administracja (pod przewodnictwem dr hab. prof. US Małgorzaty Ofiarskiej);
  c) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Ekonomiczno-prawny (pod przewodnictwem prof. zw. dra hab. Andrzeja Bałabana);
  d) Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – studia III stopnia na kierunku Prawo (pod przewodnictwem dr hab. prof. US Katarzyny Święch-Kujawskiej).

Elementem systemu jest Biuro Organizacji, Nauki i Kształcenia. Natomiast nadzór nad systemem sprawuje Dziekan.

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia należy m.in.:

 1.  opiniowanie, przed uchwaleniem przez Radę Wydziału Prawa i Administracji, programu kształcenia każdego nowego kierunku, przedstawionego przez Zespół Kierunku;
 2. opiniowanie programu kształcenia studiów trzeciego stopnia;
 3. opiniowanie programu kształcenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 4. opracowywanie planów i harmonogramów działań naprawczych;
 5. opracowywanie raportów z ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne;
 6. inicjowanie działań projakościowych;
 7. inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;
 8. nadzór nad podaniem do publicznej wiadomości programów kształcenia.

Do zakresu działania poszczególnych Zespołów Kierunku należą:

 1. opracowywanie i doskonalenie programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa i przedstawianie ich Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i Programów Kształcenia;
 2. dokonywanie okresowego przeglądu programu kształcenia oraz warunków realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów;
 3. opracowywanie wewnętrznych procedur weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu;
 4. analiza warunków i trybu rekrutacji na kierunek;
 5. analiza funkcjonowania elementów systemu dbałości o wysoki poziom kadry dydaktycznej;
 6. wstępna analiza ankiet studenckich;
 7. propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych;
 8. przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów.

Biuro Organizacji, Nauki i Kształcenia m.in.:

 1. uczestniczy w procesie ankietowania studentów;
 2. prowadzi bazy danych dotyczące badań naukowych i ich efektów;
 3. sprawuje kompleksową obsługę Katedr, w tym prowadzi ewidencję obsady zajęć dydaktycznych i rozlicza nauczycieli akademickich z wykonania pensum;
 4. ustala harmonogram hospitacji zajęć oraz kompletuje sprawozdania z przebiegu hospitacji;
 5. gromadzi dokumentację okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;
 6. obsługuje Zintegrowany System Informatyczny w szczególności element Programy kształcenia w podsystemie Egeria Edukacja;
 7. kompletuje sylabusy do poszczególnych przedmiotów;
 8. kompletuje dane dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów.

 

Przydatne linki:

 1. Polska Komisja Akredytacyjna: http://www.pka.edu.pl/
 2. Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.bjk.usz.edu.pl/
 3. Dział Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dk.usz.edu.pl/
 4. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.abk.univ.szczecin.pl/
 5. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu/
 6. The European Higher Education Area (EHEA): http://www.ehea.info/
 7. The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk/en

 

Wybrane akty prawne normujące jakość kształcenia:

 

 I. powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r. poz. 2183).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r. poz. 1789).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520) (uchylone 1.10.2016 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1125).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. 2014 r. poz. 1302).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).
 11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r. poz. 986).
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594).
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017 r. poz. 279).
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154).
 16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

II. wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Uchwała nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (zmieniona uchwałą nr 62/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia).
 2. Uchwała nr 41/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (zmieniona uchwałą nr 100/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 maja 2018 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego).
 4. Zarządzenie nr 24/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich.
 5. Zarządzenie nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów.
 6. Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zajęć o charakterze informacyjnym nie podlegających ocenie.
 7. Zarządzenie nr 5/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 8. Uchwała nr 15/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US.
 9. Uchwała nr 17/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Uchwała Rady Wydziału nr 46/2016/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.
 11. Uchwała nr 16/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
 12. Uchwała nr 146/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
 13. Uchwała Nr 145/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).
 14. Uchwała nr 30/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 15. Zarządzenie nr 13/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmioty do wyboru/specjalności na kierunku Administracja.
 16. Zarządzenie nr 12/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmiot/moduł do wyboru na kierunku Prawo.
 17. Uchwała nr 65/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie minimalnej liczebności grup na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia na kierunku: Prawo na rok akademicki 2018/2019.
 18. Zarządzenie nr 18/2017/2018 z dn. 19 marca 2018 r. Dziekana Wydziału Prawa i Administraci US w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – tekst jednolity
 19. Zarządzenie nr 17/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie dokumentowania ustnych egzaminów i zaliczeń.
 20. Uchwała nr 101/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie arkusza oceny nauczyciela akademickiego.
 21. Uchwała nr 106/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku Gospodarka Regionów Nadmorskich wspólnie z Wydziałem Biologii, Humanistycznym oraz Prawa i Administracji, na studiach stacjonarnych I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019.
 22. Uchwała nr 107/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie programu kształcenia na kierunku Gospodarka Regionów Nadmorskich na studiach stacjonarnych I stopnia, obowiązujących dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019.

 

III. wewnętrzne (ogólnouczelniane): 

 1. Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.   (poprzedzona uchwałą nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.).
 2. Uchwała nr 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
 3. Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.
 4. Uchwała nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwala programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 5. Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim.
 6. Uchwała nr 18/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim (wchodzi w życie 1.10.2018 r., uchylając uchwałę nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim).
 7. Uchwała nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Uchwała nr 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich.
 9. Zarządzenie nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskiem Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 10. Zarządzenie nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa).
 11. Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia.
 12. Zarządzenie nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych.
 13. Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego dnia z 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.
 14. Uchwała nr 35/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji.
 15. Uchwała nr 31/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Ekonomiczno-prawnego prowadzonego łącznie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Wydziale Prawa i Administracji.
 16. Uchwała nr 84/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 17. Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 166/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim).
 18. Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 19. Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia l8 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.
 20. Zarządzenie nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników.
 21. Zarządzenie nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie dokumentowania i rozpowszechnia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 23. Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim.
 24. Uchwała nr 155/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017).
 25. Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 26. Zarządzenie nr 78/2006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier.
 27. Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia Biura ds. osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.
 28. Zarządzenie nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przekazywania pisemnych prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych.
 29. Uchwała nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Strategii Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 2012-2020.
 30. Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Monitoringu Naukowego.
 31. Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 32. Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie informacji o dyscyplinach naukowych i identyfikatorze ORCID.
 33. Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki  ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
 34. Zarządzenie nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.
 35. Zarządzenie nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia.
 36. Uchwała nr 63/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku Gospodarka Regionów Nadmorskich studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydziale Biologii, Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Prawa i Administracji.
 37. Zarządzenie nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych pn. Prawo pracy.

 

IV. wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną:

 

 1. Uchwała nr 3/2016 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 listopada 2016 r. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wraz z załącznikami).

 

V. Wybrane akty archiwalne (uchylone):

 

 1. Zarządzenie Dziekana WPiA nr 12/2010/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia wydane na podstawie zarządzenia nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.
 2. Zarządzenie Dziekana WPiA nr 8/2012/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania członków Zespołu Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia (kierunek Ekonomiczno-prawny).
 3. Zarządzenie Dziekana WPiA nr 8/2013/2014 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania członków Zespołu Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia (studia III stopnia na kierunku Prawo).
 4. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów US.
 5. Uchwała nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (uchylona 25.2.2016 r.).
 6. Uchwała nr 93/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US (uchylona 1.10.2015 r.).
 7. Uchwała nr 63/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (uchylona 1.10.2015 r.).
 8. Uchwała nr 69/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich (uchylona 1.10.2016 r.).
 9. Uchwała nr 23/2012 Senatu Uniwersytetu, Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 40/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego). Regulamin utracił moc 1.10.2015 r.
 10. Uchwała nr 103/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zapisów na seminaria magisterskie (uchylona 1.10.2015 r.).
 11. Uchwała nr 102/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania tematów prac magisterskich oraz zmian tematów prac magisterskich (uchylona 1.10.2015 r.).
 12. Uchwała Rady Wydziału nr 47/2013/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 110/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 47/2013/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich). Uchylona 3.3.2017 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558). Uchylone 1.10.2017 r.
 14. Uchwała nr 101/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej (licencjackiej i dyplomowej). Uchylona 1.10.2015 r.
 15. Uchwała nr 136/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US (uchylona 6.10.2017 r.).
 16. Uchwała Rady Wydziału nr 144/2014/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 109/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 144/2014/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) (uchylona 6.10.2017 r.).
 17. Zarządzenie nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia (uchylone 23.10.2017 r.).
 18. Uchwała nr 43/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego” (wprowadza zmiany w uchwale nr 39/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie „Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego”) (uchylone 17.11.2017 r.).
 19. Uchwała nr 32/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (uchylona 15.12.2017 r.).
 20. Uchwała nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich (uchylona 1 października 2017 r.).
 21. Uchwała nr 34/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Uchwała nr 24/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (uchylona 31.5.2017 r.).
 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586 z późn. zm.) (uchylone 1.2.2018 r.).
 24. Zarządzenie nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Bazy Osiągnięć Pracowników (uchylone 28.3.2018 r.)
 25.  Uchwała nr 72/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich (uchylona 30.5.2018 r.).