Imię

i nazwisko

Temat pracy doktorskiej Promotor Data obrony
Helan Adnan Ahmed Consumer protection from misleading commercial advertising : A legal comparative study adapted to the needs of Iraqi legislator Pasquale Policastro 9 czerwca 2017 r.
Szymon Słotwiński Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz 9 lutego 2017 r.
Konrad Burdziak Prowokacja (analiza prawnokarna) prof. dr hab. Łukasz Pohl 17.11.2016 r.
Katarzyna Samulska Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US 20.05.2016 r.
Mohammed Subhi Khalaf Consumer Protection Through the Rules of Private International Law. A perspective for Iraq dr hab. Pasquale Policastro prof. US 20.11.2015 r.
Moshtaq Talib Wahaib Information Forgery as One of the Information Crimes in the Light of the Iraqi Law dr hab. Pasquale Policastro prof. US 20.11.2015 r.
Katarzyna Malinowska-Woźniak Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US 22.10.2015 r.
Aleksandra Klich Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych na przykładzie biegłego lekarza dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US 1.10.2015 r.
Monika Szewczyk Agencje jako podmioty administrujące prof. zw. dr hab. Marek Górski 1.10.2015 r.
Ewa Kowalewska Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski 22.09.2015 r.
Wojciech Bożek Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2014 prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski 25.06.2015 r.
Marta Brzezińska Źródła informacji o popełnionym przestępstwie dr hab. Danuta Tarnowska prof. US 9.01.2015 r.
Bogna Wach Argumenty treściowe w sporze o dopuszczenie eutanazji prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński, dr h.c. UŁ 7.11.2014 r.
Mikołaj Rylski Weksel między stronami stosunku pracy dr hab. prof. US Michał Skąpski 25.04.2014 r.
Michał Peno Pojmowanie odpowiedzialności w prawie i prawoznawstwie na tle współczesnej filozofii odpowiedzialności dr hab. prof US Stanisław Czepita 17.01.2014 r.
Mariusz Nawrocki Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym (podstawowe zagadnienia materialno prawne) dr hab. prof. US Łukasz Pohl 10.05.2013 r.
Rafał Wrzecionek Czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych

dr hab. prof. US

Zbigniew Kuniewicz

1.03.2013 r.
Tomasz Radkiewicz Gromadzenie materiału procesowego w postępowaniu cywilnym dr hab. prof. US Henryk Dolecki 25.01.2013 r.
Krzysztof Gajtupen Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski 11.01.2013 r.
Sławomir Dudziak Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski 27.04.2012 r.
Bogna Baczyńska Zasady fundamentalne europejskiego prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. prof. dr hab. Andrzej Bałaban 30.03.2012 r.
Jacek Jaśkiewicz Paradygmat poznania faktów w postępowaniu cywilnym prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński 02.12.2011 r.
Sławomir Maciejewski Solidarność między pokoleniami w publicznych systemach emerytalnych (przykład konstytucyjnych praw socjalnych) dr hab. prof. US Pasquale Policastro 9.06.2011 r.
Olgierd Bogucki Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński 8.04.2011r.
Przemysław Mijal Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban 5.03.2010r.
Izabela Mycko Umowa agencyjna (po nowelizacji kodeksu cywilnego) prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin 4.12.2009r.
Bogusława Dobkowska Dylematy współczesnych reform administracji publicznej w Polsce w świetle koncepcji administracyjno- prawnych Jerzego Stefana Langroda prof. dr hab. Janusz Sługocki 4.12.2009 r.
Joanna Wieczorkiewicz- Kita Konwencjonalny i formalny charakter procesu karnego dr hab. prof. US Stanisław Czepita 16.10.2009 r.
Dorota Ambrożuk Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek prof. zw. dr Władysław Górski 13.06.2008 r.
Joanna Szyjewska-Bagińska Utwór multimedialny będący elektroniczną bazą danych jako przedmiot prawa autorskiego dr hab. prof. UO Ewa Ferenc-Szydełko 12.06.2008 r.
Przemysław Kledzik Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne prof. dr hab. Janusz Sługocki 15.05.2009 r.
Rafał Bucholski Czynności banków hipotecznych prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski 3.04.2009 r.
Piotr Tylla Zapobieganie „praniu pieniędzy” w systemie bankowym (aspekty finansowo- prawne) prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski 1.03.2007 r.

HABILITACJE

Imię  i nazwisko Temat pracy Data nadania stopnia
Daniel Wacinkiewicz Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne 16.12.2016 r.
Krzysztof Wesołowski Umowa międzynarodowego przewozu drogowego na podstawie CMR 17.10.2014 r.
Wojciech Gonet Naprawa finansów jednostek samorządu terytorialnego 3.10.2014 r.
Jarosław Dobkowski Administracyjno-prawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym 03.10.2014 r.
Krystyna Nizioł Państwowy dług publiczny – aspekty normatywne 16.09.2014 r.
Anna Barczak Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce
i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza
04.07.2014 r.
Katarzyna Święch-Kujawska Pozycja prawna rodziny w polskim prawie podatkowym 8.05.2014 r.
Janusz Gajda Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym 04.04.2014 r.
Kinga Flaga- Gieruszyńska Zastój procesu cywilnego 02.03.2012 r.
Danuta Tarnowska Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym 25.02.2011 r.
Jerzy Ciapała Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej                     w Rzeczpospolitej Polskie 07.05.2010 r.
Aleksandra Monarcha-Matlak Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej 12.01.2010 r.
Rajmund Molski Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji 09.10.2009 r.
Małgorzata Ofiarska Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 19.12.2008 r.
Mieczysław Staniszewski Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce 28.02.2008 r.
Lech Krzysztof Paprzycki Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia 28.06.2007 r.