Badania naukowe – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Badania naukowe  (wybrane informacje)

Pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą efektywne prace badawcze. Wyniki działalności naukowej prezentują w licznych publikacjach naukowych w języku polskim oraz w językach obcych.

Rozprawy naukowe przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poddawane są ocenie zewnętrznej w ogólnopolskich konkursach (pracownik Wydziału dr Mikołaj Rylski zdobył nagrodę „Złote Skrzydła 2015” konkursu Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych spośród autorów do 35 roku życia).

Doniosłą część badań stanowią badania prowadzone z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi oraz zagranicznymi (w tym: Masarykova Univerzita w Brnie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki).

Ważnym miejscem publikacji efektów badań jest czasopismo naukowe „Acta Iuris Stetinensis”. Powstało z przekształcenia „Roczników Prawniczych” (pierwszy numer został wyda­ny w 2011 roku). Obecnie „Acta Iuris Stetinensis” znajdują się na liście czasopism punktowa­nych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikacje otrzymuje się 7 punktów. Od 2012 r. dostępne jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://wpia.usz.edu.pl/ w zakładce: https://wnus.edu.pl/ais/pl/).

Rezultaty badań są także upowszechniane podczas konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ośrodki naukowe w kraju, jak i za granicą.

Przydatne linki:

 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/
 2. Dział Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dn.usz.edu.pl/
 3. Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.studenci.usz.edu.pl/
 4. Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dsm.usz.edu.pl/
 5. Dział Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dpe.usz.edu.pl/
 6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/
 7. Narodowe Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/
 8. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
 9. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (program Horyzont 2020): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59
 10. European Commission (Horizon 2020): http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 11. EURAXESS Polska (portal międzynarodowej mobilności naukowców): http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna.htm
 12. Program Erasmus+ http://www.erasmus.org.pl/
 13. http://www.granty-na-badania.com/
 14. Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie https://wbn.icm.edu.pl/

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US)

 

Wybrane akty prawne dotyczące badań naukowych oraz środków finansowych:

 

I.  powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 804).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1125).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1051).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1801).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1818).
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443).
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1495).
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r. poz. 166).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 2047).
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1735).
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 poz. 1693 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530).

 

II. wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Zarządzenie nr 19/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

  Załącznik nr 1 – Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego
  Załącznik nr 2 – Kosztorys finansowy projektu badawczego
  Załącznik nr 3 – Kalkulacja wstępna
  Załącznik nr 4 – Sprawozdanie merytoryczne
  Załącznik nr 5 – Kalkulacja wynikowa
 2. Uchwała nr 138/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US.
 3. Zarządzenie nr 24/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.
 4. Zarządzenie nr 34/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.
 5. Zarządzenie nr 35/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.
 6. Uchwała nr 150/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich.

 

III.   wewnętrzne (ogólnouczelniane):

 1. Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego z późn. zm. .
 2. Zarządzenie nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego/dotacja celowa dla młodych naukowców i doktorantów) oraz na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego.
 3. Uchwała nr 27/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 4. Zarządzenie nr 50/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Zarządzenie nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego
 6. Zarządzenie nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.