Badania naukowe  (wybrane informacje)

Pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą efektywne prace badawcze. Wyniki działalności naukowej prezentują w licznych publikacjach naukowych w języku polskim oraz w językach obcych.

Rozprawy naukowe przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poddawane są ocenie zewnętrznej w ogólnopolskich konkursach (pracownik Wydziału dr Mikołaj Rylski zdobył nagrodę „Złote Skrzydła 2015” konkursu Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych spośród autorów do 35 roku życia; dr hab. Rajmund Molski, prof. US otrzymał Nagrodę Naukową CARS 2018  (antymonopolową) – Wielka Sowa –  za monografię pt.  Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015).

Doniosłą część badań stanowią badania prowadzone z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi oraz zagranicznymi (w tym: Masarykova Univerzita w Brnie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki).

Ważnym miejscem publikacji efektów badań jest czasopismo naukowe „Acta Iuris Stetinensis”. Powstało z przekształcenia „Roczników Prawniczych” (pierwszy numer został wyda­ny w 2011 roku). Obecnie „Acta Iuris Stetinensis” znajdują się na liście czasopism punktowa­nych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikacje otrzymuje się 7 punktów. Od 2012 r. dostępne jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://wpia.usz.edu.pl/ w zakładce: https://wnus.edu.pl/ais/pl/).

Rezultaty badań są także upowszechniane podczas konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ośrodki naukowe w kraju, jak i za granicą.

Przydatne linki:

 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/
 2. Dział Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dn.usz.edu.pl/
 3. Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.studenci.usz.edu.pl/
 4. Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dsm.usz.edu.pl/
 5. Dział Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dpe.usz.edu.pl/
 6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/
 7. Narodowe Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/
 8. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
 9. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (program Horyzont 2020): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59
 10. European Commission (Horizon 2020): http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 11. EURAXESS Polska (portal międzynarodowej mobilności naukowców): http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna.htm
 12. Program Erasmus+ http://www.erasmus.org.pl/
 13. http://www.granty-na-badania.com/
 14. Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie https://wbn.icm.edu.pl/
 15. Instrukcja wyszukiwania czasopism i materiałów w bazach Web of Science oraz Scopus zamieszczona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego: https://bg.szczecin.pl/przewodnik-po-czasopismach/

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US)

Wybrane akty prawne dotyczące badań naukowych oraz środków finansowych:


I.  powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1832) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1832) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2152) (obowiązuje od 17.11.2018 r.).

II. wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Uchwała nr 186/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US.

III.  wewnętrzne (ogólnouczelniane):

 1. Zarządzenie nr 74/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.