Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego

9 lutego 2017 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego nt. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym.

Promotorem rozprawy był dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US, promotorem pomocniczym dr hab. Daniel Wacinkiewicz, a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner oraz prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Szymonowi Słotwińskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1842) uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2017 roku o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Szymona Słotwińskiego

 na temat:

„Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym”

Promotor:

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US  (Uniwersytet Szczeciński)

Promotor pomocniczy:

dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki),

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17).   Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl).

Nadanie stopnia dr hab. Danielowi Wacinkiewiczowi

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Po przedstawieniu przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską prof. US sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Danielowi Wacinkiewiczowi.

 

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka

Dnia 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka nt. Prowokacja (analiza prawnokarna). Promotorem był prof. dr hab. Łukasz Pohl, a recenzentami dysertacji dr hab. Wojciech Cieślak prof. UWM oraz dr hab. Zbigniew Jędrzejewski prof. UW.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Konradowi Burdziakowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.